27 Juni 1955 76 De heer GRIFT veronderstelt, dat er door zijn opmer king nu wel voldoende bekendheid aan zal zijn gegeven. De rapporten worden verder voor kennisgeving aangenomen, f. Verzoek van de raadsfractie van de Partij van de Arbeid om in Soesterberg een wijkraad in te willen stellen met voorstel var B&W om dit verzoek in hun handen te stel len om prae-advies. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoof delijke stemming aangenomen, 76. Voorstellen tot ontheffing van het bepaalde in de veror dening ex art. 4, 1e lid, 2e der Hinderwet (1875) te ver lenen aan: a. de firma Klein en Go,, Talmalaan 12 te Soest, voor het plaatsen van twee houtbewerkingsmachines in een bestaande timmerwerkplaats in de kom der gemeente (1-646 De heer VAN WELY vraagt, of de machines er reeds staan. De VOORZITTER zegt, dat dit volgens het rapport van de Directeur van Gemeentewerken niet het geval is. Daarin staat, dat het de bedoeling is twee houtbewerkingsnaohines te plaatsen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. b. de Caltex Petroleum Maatschappij (Nederland) i Vte s-Gravenhage voor het uitbreiden van een bestaande ben zine- en autogasoliepompinstallatie in de kom der ge meente (1-641)» Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoof delijke stemming aangenomen. 77. Voorstel tot herziening van het uitbreidingsplan in onder delen voor het industrieterrein, vele gen nabij 't Kart (1-649). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoof delijke stemming aangenomen. 78. Voorstellen tot: a. verlenging van de ontruimingsterniijn van een aantal on bewoonbaar verklaarde woningen (1-643). Mevrouw IANDWEER-De Visser leest in het voorstel, dat de termijnen op 5 Juni 1955 "zullen" zijn verstreken, terwijl de Raad het stuk pas op 20 Juni heeft ontvangen. De VOORZITTER wijst er op, dat het stuk 14 April is gedateerd. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen, bonbewoonbaarverklaring van het perceel 1e Heeserlaantje 48a, Beukenlaan 12 en Soesterbergsestraat 4.4 (1-640, 656657) Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoof delijke s temming aan,;; en ome n 79. Voorstel tot opschorting van de termijn van eervol ontslag te verlenen aan de heer A, den Boer, hoofd der o.l.school aan de Beetzlaan 1-644). De heer VAN VBLY zegt, dat hij in de Onderwijs oom missie slechts accoord Icon gaan met de voorgestelde datum van ontslag van 1 Augustus aan de heer Den Boer. In de - voordracht -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 204