- 27 Juni 1955 77. voordracht staat, dat de Onderwijscommissie zich met dit voor stel kan verenigen, maar daarbij zou spreker toch de restric tie willen maken, dat hij liever zou zien, dat het ontslag eerst ingaat per 1 September. In de Onderwijscommissie was niet bekend op welke datum de heer Den Boer ontslag had ge vraagd. later bleek spreker echter, dat de Raad op 9 Februari de ontslagaanvrage reeds in handen heeft gesteld van B&W ter afdoening. Toen heeft de heer Den Boer duidelijk te kennen gegeven, dat hij gaarne ontslag wilde hebben met ingang van 1 September, dus aan het einde van de lopende en bij het begin van de nieuwe cursus. Met dit verzoek blijkt thans geen rekening te zijn gehouden. Dit bevreemdt spreker zeer. De heer Den Boer heeft immers gedurende veertien jaar als ambtenaar bij het openbaar onderwijs de belangen van het onderwijs in Soest gediend. Op 1 Augustus, wanneer de nieuwe functionaris in dienst zal treden, is er geen gelegenheid om het werk over te dragen, want dan is er de grote vacantie en krijgt de school de grote schoonmaak. Alles staat dan overhoop en al het onderwijsmateri aal is opgeborgen. Bovendien zijn de personeelsleden met vacan tie. De nieuwe cursus van de school vangt op 29 of 30 Augus tus aan. Daarom is het veel beter, dat de heer Den Boer per 1 September met pensioen gaat. Hij kan dan nog de school op orde brengen en de zaak op behoorlijke wijze aan zijn opvol ger overdragen. Bovendien laat het zich niet aanzien, dat de heer Over- hoff per 1 Augustus de ambtswoning kan betrekken. Het zal niet gemakkelijk voor hem zijn om in Vreeland te wonen en in Soest te werken. De gemeente Vreeland heeft voor de vacature van de heer Overhoff sollicitanten gevraagd om per 1 September in dienst te treden. De gemeente Vreeland zou er dus ook mede gediend zijn, wanneer de heer Overhoff eerst per 1 September aldaar als hoofd van de school zou kunnen worden ontslagen. Dan zou hij in staat zijn om op 31 Augustus in Vreeland te zijn om zijn school aan het nieuw benoemde hoofd over te dragen. Een andere factor die de heer Den Boer deed vragen zijn ontslag eerst per 1 September te dóen ingaan, is dat hij dan gedurende de grote vacantie zijn volle bezoldiging nog heeft. Daarvoor is hij dan ook het gehele jaar actief geweest. In het geval van de heer Den Boer verkerende, zou spreker de thans gevolgde gang van zaken en het beleid van B&W zeer onaangenaam vinden. Door het tijdig indienen van de ontslagaanvrage was er voor het College voldoende tijd om een en ander zo te regelen, dat noch de heer Overhoff, noch de heer Den Boer de dupe zouden v/orden. Zoals het thans geregeld is, wordt echter de heer Den Boer de dupe. Daarom zou spreker het voorstel willen doen B&W uit te nodigen stappen te ondernemen bij het gemeentebestuur van Vreeland om het verleende ontslag aan de heer Overhoff per 1 Augustus alsnog terug te nemen en het vast te stellen op 1 September, De Raad van Soest kan dan het ontslag aan de heer Den Boer opschorten tot 1 September. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 206