27 Juni 1955 78. De heer GLEMENS is als lid van de Onderwijscommissie zeer verwonderd over het "betoog van de heer Van Wely. In de Onderwijscommissie heeft deze inderdaad hetzelfde naar voren gebracht, maar de andere leden van de commissie meen den touh de heer Van Wely er van te hebben overtuigd, dat het billijk is de heer Den Boer, die per 1 Juli feitelijk al ontslagen moest worden, per 1 Augustus ontslag te ver lenen. Dat het gemeentebestuur van Vreeland anders te werk is gegaan en over de maand Augustus helemaal niets behoeft te betalen voor een schoolhoofd, is zijn zaak. De heer Overhoff heeft ontslag per 1 Augustus en de heer Den Boer krijgt ook ontslag per 1 Augustus; dat sluit dus aan. Het is inderdaad juist, dat in het stuk staat, dat de Onderwijscommissie met dit voorstel accoord is gegaan, want ook de heer Van Wely heeft geen aantekening gevraagd, dat hij ertegen was. De heer VAN WELY: Dat is inderdaad verzuimd. De heer GLEMENS merkt op, dat de Onderwijscommissie en bloc met dit voorstel accoord is gegaan. Het bevreemdt hem dan ook, dat de heer Van Wely thans met zijn voorstel komt en hij zal dat ook niet ondersteunen. De heer BROUWER, onderschrijft als lid van de Onder wijscommissie het betoog van de heer Clemens. Ook hij is verwonderd, dat de heer Van Wely thans met dit voorstel komt De wethouder DE HAAN sluit zich aan bij de beide vorige sprekers. Ook hij had in de Onderwijscommissie de stellige indruk, dat de heer Van Wely door de andere leden er van was overtuigd, dat in deze geen keer meer mogelijk is. (Of men de gang van zaken billijk of onbillijk vindt, het feit ligt er, dat de Raad hier heeft benoemd per 1 Augustus en dat de Raad in Vreeland per 1 Augustus heeft ontslagen, Daarmede is de kous af). Hierdoor is de indruk ontstaan, dat de leden van de Onderwijscommissie - zij het wellicht uit verschillende overwegingen - allen met dit voorstel accoord gingen. Spreker kan zich indenken, dat een lid op zijn in de commissie ingenomen standpunt terugkeert, wanneer zich nieuwe gezichtspunten voordoen, maar dit is hier niet het geval. Inderdaad kan tijdens de grote schoonmaak niemand in de school terecht, doch dat geldt evenzeer voor de heer Den Boer, Dit is dan ook geen argument. Evenmin is een argument de kwestie van de ambtswo ning De heer CLEMENS: De heer Van Wely heeft "trouwens als hoofd van deze school ook twee jaar van Hilversum naar Soest op en neer gereisd. De wethouder DE HAAN ziet geen reden om op het standpunt van het College terug te komen. Hij is zeker niet bereid stappen bij het gemeentebestuur van Vreeland te ondernemen. Dat men daar een maand later een school hoofd neemt is een kwestie van niet kunnen krijgen. De In specteur heeft gezegd, dat de heer Overhoff moet worden be noemd met ingang van de dag, waarop zijn betrekking in Vreeland is geëindigd. Daarom is hij per 1 Augustus benoemd. - Om -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 208