27 Juni 1955 81 laten. De heer A.P. HILHORST; Dan moet U Uw opmerking maken, waar die thuis hoort en niet hier! De heer PIEREN zegt, dat dit pamflet voor de fractie van de P.v.d.A. geen aanleiding geeft er verder op in te gaan, want deze fractie huldigt nog altijd het principe; wees een heer in het verkeer. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen hhet bestuur der Vereniging voor Christelijk lager en uitge breid lager onderwijs te Soesterberg voor het stichten van een nieuw schoolgebouw voor zijn school voor g.l.o. (1-654); c. het bestuur der Vereniging "De School met den Bijbel" te Soest voor de aanschaffing van de benodigde leermiddelen ten behoeve van de Groen van Prinstererschool wegens stij ging van het aantal leerlingen in het tweede en derde leer jaar (1-2852); d. het bestuur van het R.K. Schoolbestuur te Soesterberg voor het stichten van een nieuw schoolgebouw (1-2922)» Deze voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen» 83. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet voor de aanleg van een sportterrein aan de Bosstraat en verbetering van het sportterrein aan de Schrikslaan (V-664). De heer R. HILHORST merkt op, dat de voetbalvelden zo langzamerhand gouden grasvelden beginnen te worden, gezien het geld dat daaraan moet worden besteed. Het is echter noodzake lijk, dat de gemeente het probleem van de sportaccommodatie aan pakt, omdat in het verleden de gemeente heeft verzuimd voor vol doende sportterreinen te zorgen. Thans moet de achterstand worden ingehaald. Daarbij moet men echter voorzichtig te werk gaan. Thans worden een aantal sportvelden en een gymnastieklokaal voorgesteld. Men moet er echter ook rekening mede houden, dat de binnensporten in omvang zullen toenemen, zodat ook daarvoor zal moeten worden gezorgd. Een sporthal zal te zijner tijd dan ook noodzakelijk zijn. Door de verhuring van sportvelden wordt aan de sport verenigingen eigenlijk een verkapt subsidie gegeven. Dat is niet zo erg; de gemeente mag heus wel een bepaald bedrag voor de sport beschikbaar stellen. Welke richtlijnen denkt het Col lege daarbij echter aan te houden? Volgens het voorstel zal het dure terrein aan de Schrikslaan aan een jonge vereniging worden toegewezen. Op welke gronden geschiedt dit? Zijn er geen andere verenigingendie daar eerder recht op hebben? Men krijgt thans de indruk, dat iedereen bij de gemeente kan aan kloppen en kan zeggen; Wij hebben een vereniging opgericht zorgt U voor een veld, want anderen hebben het ook gekregen. Om dit te voorkomen zijn richtlijnen noodzakelijk, terwijl de verenigingen, die de velden bespelen, daarvoor ook een behoor lijke vergoeding zullen moeten geven. Een andere vraag is wie voor het onderhoud van de velden zal moeten opdraaien. Aan het veld aan de Schrikslaan is, nadat het indertijd is opgeknapt, practisch niets meer gedaan en thans moet het weer worden vernieuwd. Het zal nu voor de lichtere sporten worden gebruikt. Spreker vraagt zich echter - af -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 214