27 Juni 1955 82. af, of voor dat doel dan zo'n dure grasmat moet worden aangebracht In een volgende raadsvergadering zal de Raad een voorstel krijgen omtrent hetgeen er nog meer voor deze sportvelden nodig is, zoals afrastering en een beregenings- installatie. Dit kost allemaal onnoemelijk veel geld. Het is daarom nodig, dat de Raad een overzicht wordt verstrekt, zodat hij weet, waaraan hij toe is. Thans vaart de Raad echter op het kompas van de verenigingen, die op een ge geven ogenblik zeggen een terrein nodig te hebben. De heer ORANJE zegt in de commissievergadering in de geest van de heer R. Hilhorst te hebben gesproken. Uitein delijk is hij daar met de voordracht accoord gegaan, omdat de behoefte aan sportterreinen in de gemeente zo groot is, dat niets doen in ieder geval erger is dan proberen iets te doen. Ook spreker gevoelt de behoefte in deze materie meer inzicht en meer overzicht te verkrijgen. Hij heeft in de commissievergadering zelfs het woord "sportpolitiek" laten vallen, hoewel dit woord aanleiding tot misverstand kan geven. Met het bedrag van 4-5 .000,is men er nog lang niet. De heer R. Hilhorst heeft reeds op een sporthal gewezen, terwijl er nog vele andere dingen zijn, zoals het natuurbad en diverse culturele zaken. Het incidentele van voorstellen als deze maakt spreker met het oog op de finan ciële consequenties altijd een beetje huiverig om ze te ac-cepteren. Wanneer het niet mogelijk is than.s op deze kwestie in te gaan, hoopt spreker bij de begroting van de wethouder van financiën hieromtrent een nader inzicht te krijgen. Thans zal hij voor het voorstel stemmen, omdat in deze oplossing veel aantrekkelijks zit, in het bijzon der wat betreft het complex aan de Bosstraat. De heer PIEREN onderschrijft volkomen de strekking van het voorstel van het College. Hij is een onderzoek aan het instellen, waaruit hem reeds is gebleken, dat de ge meente Soest in verhouding tot gemeenten van gelijke grootte weinig subsidie aan de sport geeft. Hij sluit zich aan bij de heer R, Hilhorst en ook hij vraagt meer aandacht voor steun aan de binnensporten. De wethouder VAN ZADELHOEP merkt op, dat men dit voorstel slechts moet zien als een incidentele oplossing voor een paar verenigingen. Het is ontstaan door de aan drang o.m, van de Mixed Hockey Club, die reeds een leden stop heeft moeten invoeren, en de voetbalvereniging S.E.C. In het najaar zag S.E.C, geen kans om de velden aan de Bosstraat weer bespeelbaar te maken. Toen heeft spreker haar de suggestie gedaan de velden in handen te geven van de gemeente, zodat deze de zaak kan aanpakken. In April is S.E.C» met een afgerond plan bij het gemeentebestuur geko men. De heer Bergers was bereid het terrein voor 30 jaar aan de gemeente te verhuren, die het veld dan weer aan S.E.C. doorverhuurtDe hockeyvereniging krijgt dan velden aan de Schrikslaan. Daardoor wordt scheiding gebracht tus sen de lawaai veroorzakende sporten, die aan de Bosstraat komen,en de andere sporten, zoals hockey, volleyball, hand bal en tennis, die naar de Schrikslaan gaan. - Het -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 216