27 Juni 1955 -83. Het College heeft zich met de Heidemaatschappij in verbinding gesteld, die kans zag de velden voor 1 September bespeelbaar te maken. Dit is dermate aantrekkelijk, dat B&W het voorliggende voorstel hebben gedaan. Om de Raad een inzicht te geven in de bij het College levende plannen is de voordracht wat langer geworden. De Raad heeft een crediet gegeven voor de aanleg van het terrein aan de Bosstraat. Morgen heeft het College een be spreking met de architect van de Heidemaatschappij, Voor het plan lazarusberg kan de Raad de plannen hopelijk spoedig te- gemoetzien. Wanneer het College de begroting binnen heeft, is het tijdstip gekomen, waarop de heren R. Hilhorst en Oranje doelen, namelijk om een inzicht te geven in de kosten en de wijze waarop de terreinen aan de verenigingen worden verhuurd, m.a.w. de vraag te bespreken, welke subsidiepolitiek moet worden gevoerd. Ook B&W zijn geschrokken van de bedragen. Bij informa tie is hun echter gebleken, dat het practisch altijd neerkomt op 23.000,per ha op zandgrond. In Zeist kostte een plan voor drie ha 69.000, Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstellen inzake straatnaamgeving (1-642,652). Braamhage De heer R. HILHORST bepleit de namen "Inspecteur Schreu- derlaan" en "Ir. Menkolaan", namen die z.i. gemakkelijker in de mond liggen dan "Schreuderlaan" en "Menkolaan" zonder meer. Men weet dan ook wat de namen betekenen. De heer ORANJE ondersteunt het voorstel van het College, dat hij buitengewoon gelukkig acht. Mevrouw LANDWEER-de Visser is het eens met de heer R. Hilhorst en zou evenzo in plaats van "Lorentzlaan" willen le zen! Prof. Lorentzlaan. De VOORZITTER zegt, dat het College de namen opzette lijk kort heeft gehouden om te voorkomen, wat bij voorbeeld in Amersfoort gebeurt, waar men spreekt van de B.W.-laan, hetgeen een niet-Amersfoorter aan het Burgerlijk Wetboek doet denken, Op de naamborden zal worden aangegeven hetgeen de betrokken persoon is geweest. Het College neemt echter de gedachte van de heer R. Hilhorst over. Het aldus gewijzigde voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Complex Van Lenneplaan De heer CLEMENS zou het voorbeeld van Utrecht willen volgen, waar een Wolff- en Dekenplein is. De VOORZITTER vindt dit bepaald niet mooi. Hij is ge wend er steeds de voornamen "Betje" en "Aagje" voor te zetten. Soesterberg. De VOORZITTER wijzigt namens het College van B&W de voorgestelde naam "Lorentzlaan" in; Prof.Lorentzlaan en de voorgestelde naam "Van Leeuwenhoeklaan" in; Antonie van Leeu wenhoeklaan. Met inachtneming der bovengenoemde wijzingen wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. - 85 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 218