- 27 Juni 1955 84. 85. Voorstel tot vaststelling van een besluit tot het in schenking aanvaarden van een wandbord, aangeboden door de Soester Bakkerspatroonsvereniging ter gelegenheid van de 10e bevrijdingsdag (1-2903). De VOORZITTER wijzigt in de considerans van het voor gestelde besluit het woord "Zeeuwse" ins Zweedse. Hierna wordt het aldus gewijzigde voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen, 86. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet voor de aanschaffing van vuilnisemmers (1-651). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoof delijke stemming aangenomen. 87. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een crediet voor het aanbrengen van een wandversiering in het gemeentehuis der gemeente Oosterland (1-663). De heer ORANJE zegt, dat Oosterland om de verleende hulp te memoreren een kunstwerk in het gemeentehuis wil aanbrengen. Nu stuit het spreker iets, indien de gemeente Soest een bijdrage geeft om de door haar verleende hulp te doen uitkomen. De VOORZITTER zegt, dat de hulpverlening van enige gemeenten en van inwoners dier gemeenten aan Oosterland een zekere relatie heeft tot stand gebracht. Ter herin nering aan die relatie en als afsluiting van de adoptie periode zal door de adopterende gemeenten voor het raad huis van Oosterland een wandversiering worden aangeboden. Deze wandversiering is geen verheerlijking van de hulp verlening, maar heeft tot onderwerp de wederopstanding van Oosterland na de watersnood en is een allegorische voor stelling van het weder op gang komen van die gemeente. De heer ORANJE zegt, dat de Voorzitter hem op een plezierige wijze over zijn bezwaar heen heeft geholpen. Hij had echter zijn aanvankelijke indruk gekregen, omdat in de bijlage staat, dat de hulp met grote vreugde en dank door de geadopteerde gemeente is geaccepteerd. De VOORZITTER merkt op, dat het gemeentehuis van Oos terland enigszins beschadigd uit de stormvloed te voor schijn is gekomen. Daar het gemeentehuis eigenlijk al te klein en niet practisch was, heeft men de restauratie aangegrepen om vrij ingrijpende inwendige veranderingen tot stand te brengen. Daarbij heeft de leiding gehad de dienst van Gemeentewerken van Soest, in het bijzonder de heer Schneider. Het gemeentebestuur van Oosterland stelt het thans op prijs, dat de helpende gemeenten een gedeel te van de kosten van een wandschildering voor hun rekening nemen De heer ORANJE gaat gaarne met dit voorstel accoord nu blijkt dat hetgeen wordt voorgesteld een eerbetoon is voor de wijze, waarop de Oosterlanders getracht hebben hun gemeente weer op te bouwen. 88. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet voor de aanstelling van een woninginspectrice (III-650). Mevrouw LANDWEER-de Visser juicht deze voordracht toe, In de bijlage staats "Waar de omstandigheden, welke de keuze van een nieuwe huurder bepalen, van de meest uiteenlopende aard zijn, is het nodig, dat dit werk ge- - schiedt -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 220