27 Juni 1955 85. schiedt door een maatschappelijk werkersterBetekent dit, dat dit werk niet aan de woninginspectrice, maar aan de maat schappelijke werkster wordt opgedragen? De VOORZITTER deelt mede, dat de bedoeling van deze zin is, dat de woninginspectrice tevens maatschappelijk werkster zal zijn. Mevrouw LANDWEER-de Visser merkt op, dat de maatschap pelijk werkster van de gemeente, mejuffrouw Damen, ook reeds adviseerde over de nieuwe woningen. Deze zijde van het werk van mejuffrouw Damen wordt dus overgedragen aan de woning- inspectrice? De VOORZITTER zegt, dat door uitbreiding van het woning- bezit het normale werk van mejuffrouw Damen als maatschappelijk werkster in het gedrang dreigde te komen door het werk ten op zichte van de woningen. Het is dan ook noodzakelijk, dat iemand wordt aangesteld, die zich intensief bezig houdt met de bewo ning van de gemeentewoningen. De heer VAN ANDEL vraagt, of na aanneming van dit voor stel de woninginspectrice automatisch wordt benoemd of dat de Raad daaromtrent dan nog een voorstel zal bereiken. Voorts vraagt hij, of de bevoegdheden van de woningin spectrice worden vastgelegd. De huurders van een gemeentewo ning staan anders tegenover hun huisbaas dan degenen die een particulier huis hebben gehuurd. Is men verplicht deze woning inspectrice toe te laten? Het is misschien gewenst in het huurcontract te bepalen, dat te allen tijde toegang dient te worden verleend aan de woninginspectrice. De heer ORANJE ondersteunt het betoog van de heer Van Andel De VOORZITTER merkt op, dat een gedeelte van de taak van de woninginspectrice is de bestaande woningen te controleren op de aard van de bewoning» Dat doet zij namens het gemeente bestuur, dus namens de eigenaar. De huurders van de gemeentewo ningen zijn contractueel verplicht om degenen, die namens de gemeente komen contröleren, in de woningen toe te laten. Aan de huurders zou nog kunnen worden medegedeeld, dat een woninginspectrice is aangesteld en daarbij zou dan kunnen worden verzocht aan de woninginspectrice alle medewerking te verlenen, maar nodig is dit niet. De heer VAN ANDEL vraagt zich af, of dit voldoende is. Men kan de woninginspectrice wel binnenlaten, maar het is mo gelijk, dat men haar verdere medewerking weigert. De huurder kan zich in zijn rechten voelen aangetast. Van de woninginspec trice zal dan ook veel takt worden geëist. Daarom is het no dig haar bevoegdheden te omschrijven. Zij zelf zal daarvan waarschijnlijk ook een zekere steun ondervinden. De VOORZITTER is het met de heer Van Andel eens, dat er veel takt voor dit werk nodig is. Men moet de woninginspectrice echter niet zien als een "boevrouw"die alleen maar contro leert of de woningen wel behoorlijk worden gebruikt. De woning inspectrice heeft ook een opvoedende taak. Het is namelijk niet voldoende te constateren, dat een woning niet naar behoren wordt bewoond en daarom het gemeentebestuur te adviseren aan de verhuur een einde te maken. In zo'n geval moet worden gezorgd, dat aan de betrokken huisvrouw aanwijzingen worden gegeven en hulp wordt verleend, zodat zij de zaak aan kan. Daarom is de - eis -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 222