27 Juni 1955 86 eis gestelddat de woninginspectrioe tevens maatschappe lijk werkster is. De heer ORANJE merkt op, dat dit dus wel degelijk een stap verder gaat dan de wijze waarop een normale huiseige naar zijn woningen beheert. De Voorzitter merkt op, dat ook grote bedrijven, zo als Philips, een woninginspectrioe voor hun woningen heb ben. Een eigenaar met slechts een paar huizen is natuur lijk niet in staat een woninginspectrioe aan te stellen. Bovendien voelt hij waarschijnlijk ook geen sociale roe ping in deze. De huiseigenaren echter, waarmede de gemeente zich kan vergelijken, gaan wel op de thans voorgestelde wijze te werk. De heer VAN ANDEL twijfelt niet aan het nut van een woninginspectricemaar het lijkt hem gewenst haar bevoegd heden af te perken. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stem ming goedgekeurd, 89. Voorstel tot wijziging der begroting 1954- (IV-659). 90. Voorstel tot beschikbaarstelling van een renteloos voor schot groot 2.500,voor het aanschaffen van een clubgebouw door de ijsvereniging "Peters Baan" (IV-658). 91 Voorstel tot verstrekking van een uitkering ineens aan de ambtenaren over het 1e halfjaar 1955 (IV-655). 92. Voorstel tot vaststelling van een interimregeling ziekte kosten ambtenaren voor 1955 (IV-653). 93. Voorstel tot oninbaarverklaring van rechten voor het op halen van as en vuilnis voor 1952, 1953 en 1955. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 89 - 93 besloten. 94. Voorstel tot aankoop.' a, van grond, gelegen nabij de Laanstraat van B. Selden- rijk (V-2855). De heer VAN ANDEL maakt bezwaar tegen het woord "richtig"dat z.i. een germanisme is. De VOORZITTER zegt, dat "richtig" geen germanisme maar een goed oud-Hollands woord is. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. b, van grond, gelegen nabij de Verlengde Schoolweg van de Coöperatieve Vereniging "Comewo" (V-64-8/28835 c, van het woonhuis Drift je nr10 van L. van Rij (V- 2895) 95. Voorstel tot verkoop van grond.' a. gelegen nabij de Bosstraat aan J.D. Postema en B.J. Lizö (V-2850, 2849); b. gelegen nabij de Dorresteinweg aan A. Pieret (V-2856). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 95 b en c en 95 a en b besloten. c. gelegen nabij de Schrikslaan aan Th.J.C. Smink (V.,2888) Mevrouw LANDWEER-de Visser is in de Commissie voor het Grondbedrijf accoord gegaan met dit voorstel, maar heeft daarna een brief ontvangen, waarin staat, dat het terrein, waarop reeds een fabriekspand, is gebouwd, twee - jaar -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 224