27 Juni 1955 88. Dat de schrijver van de "brief ook de wethouder eens een vuile brief heeft geschreven, mag niet in het geding wor den gebracht. De wethouder heeft zelf erkend, dat er een fout is gemaakt en spreekster vindt het fout, dat de wet houder in gebreke is gebleven de Raad vóór de raadszit ting in te lichten. De heer ORANJE zegt, dat op de bij dit voorstel ge voegde tekening, die gedateerd is 7 Juni 1955, deze reeds plaatsgehad hebbende uitbreiding staat vermeld als een toekomstige uitbreiding. Voor wie niet gaat kijken is de tekening bepaald misleidend. Spreker twijfelt niet aan de goede trouw, maar hij vindt het pijnlijk niet op een der gelijk authentiek stuk te kunnen vertrouwen. Het moet niet zo worden, dat de raadsleden met de tekening in de hand ter plaatse moeten gaan kijken of deze inderdaad wel klopt. De wethouder VAN ZADELHOPP merkt op, dat deze teke ning speciaal voor de Raad is gemaakt. De tekenaar krijgt daarvoor de gegevens van de kaart van de dienst, waar deze uitbreiding waarschijnlijk reeds een half jaar op heeft ge staan. Zodoende is deze fout gemaakt. De VOORZITTER zegt, dat Gemeentewerken in een geval als dit opdracht krijgt om een tekening te maken voor de Raad, opdat deze zich kan oriënteren. Dit is routinewerk; er worden honderden van die tekeningen gemaakt. Gemeente werken heeft de beschikking over de officiële gegevens. Officieel werd niet verondersteld, dat de man reeds was begonnen te bouwen. Het is dan ook begrijpelijk, dat deze fout op de tekening staat. Dat is geheel zonder opzet ge- s chied Hierop wordt het voorstel zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. d. gelegen nabij de Hartmanlaan aan W, van Breukelen (V- 2853); e. gelegen nabij de Belvedèreweg aan de Ea. J.A.Bach Junior (V-2891 f. gelegen nabij de Heideweg aan H.E.J. Biekart (V-2904); g. gelegen nabij de Dorresteinweg aan de N.V. P.U.E.M. (V-2893); h. gelegen nabij de Braamweg aan E.C. Higler (V-2902). 96. Voorstel tot ruiling van grond met H. Kinderdijk t.b.v, de verbreding van de Birkstraat (V-2854). 97. Voorstel tot het opnieuw onderverhuren van het pand Steen- hoffstraat 5 (V-2882). 98. Voorstel tot vermindering van de pacht, verschuldigd door G.AHagen (V-2894). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 95d - 98 besloten. 99. Voorstel tot het voeren van een rechtsgeding, strekkende tot ontbinding van de pachtovereenkomst met G. van Rouwen daal (V-2914). De heer A.P, HILH0R.ST deelt mede, dat de commissie zich met dit voorstel heeft verenigd, maar er met klem op heeft aangedrongen een minnelijke schikking zoveel moge lijk te bevorderen. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. - 100 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 228