- 11 - Benoeming: onderwijzers aan de Beetzlaan: algemene beschouwingen.... GEORGANISEERD OVERLEG. -2.08.172 Benoeming heren R.Hilhorst, Schaafsma, Grift en Oranje tot leden en plaatsver vangende leden van de Com missie voor het Georgani seerd Overleg 22 dec. 55 29 sept.55 BEZOLDIGING E.D -2.08.74 Regeling van G°fo salarisver hoging per 1 1 5518 jan. '55 Verstrekken uitkering ineens aan ambtenaren over het eerste halfjaar 1955*27 juni '55 Vaststelling interimrege ling ziektekosten ambtena ren voor 195527 juni '55 Wijziging van Bezoldigings verordening.28 okt. '55 Vaststelling van een ziek tekostenregeling voor het gemeentepersoneel28 nov. '55 Algemene beschouwingen om trent I.Z.A.regeling.22 dec. '55 BELASTINGEN. -1 .713/719 Vaststelling ener verorde ning op de heffing van vermakelijkheidsbelasting. 21 dec. '55 AMBTENAREN VAN DE BURGERLIJKE STAND. -1.755»22 Benoeming J.A.Wolswijk tot ambtenaar van de burgerlijke stand.25 mrt lid 1 sub 5 1 der 1 en art. 10, juncto art. 43 lid Drankwet a.Vaststelling van een nieuwe verordening als bedoeld in art. 10 lid sub 1e der Drankwet b.Wijziging van de verorde ning als bedoeld in art. 10 lid 1, sub 3e der Dr ankwet. Verhoging van het aantal Drankwetvergunningen met 5 verzv.Soester Horecabe drijven) 28 '55 ALCOHOL EN ANDERE VERDOVENDE MIDDELEN. -1.761 Vaststelling van een veror dening als bedoeld in de artt. 9» lid 2 en 43» der Drankwet.25 mrt. '55 Vaststelling verordening- als bedoeld in art. 9» lid 2 12 aug'55 28 okt. 155 189/209 126 6 86 86 143 153/179 191 187 51 44/45 100 134 okt. '55 134/140

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 22