27 Juni 1955 89 100. Voorstel tot het opnieuw verhuren van grond aan de Mixed Hockey Club (V-2890) 101. Voorstel, strekkende tot delegatie van de verhuur van woningen aan het College van Burgemeester en Wethouders (V-647/2881 Deze heide voorstellen worden zonder discussie en zon der hoofdelijke stemming aangenomen. 102. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet voor aanschaf fing van een bestelauto, roestafzuiginstallatie en verdere installatie van deze auto, ten behoeve van het Gasbedrijf .1-665 De VOORZITTER deelt mede, dat in het prae-advies staat, dat de totale aanschaffingskosten 9.390,-- bedragen. Dit bedrag moet echter zijns 9.990,--. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen 103. Op voorstel van de Voorzitter wordt zonder hoofdelijke stemming besloten het afschrijvingspercentage voor de bestelauto te stellen op 20$ en dat voor de gereedschappen op 10$. 104. Rondvraag. De heer GRIFT informeert hoe het staat met de Verlengde Wieksloterweg De VOORZITTER deelt mede, dat overeenstemming met de erven en ook toestemming van de heer Blom is verkregen. De uitvoering wacht alleen op de technische uitwerking. De heer VAN ANDEL brengt dank voor de bloemen. Het was hem ontgaan, dat deze ter gelegenheid van zijn herstel op tafel zijn gezet. De VOORZITTERS Wij stellen het op prijs, dat U bent teruggeke erd De heer ORANJE dringt er op aan de stukken voor de raadsvergadering zo spoedig mogelijk aan de leden toe te stu ren. Onder de stukken voor deze vergadering waren er, die ge dateerd waren op April en Mei, Het was toch mogelijk geweest deze stukken eerder te zenden. De Raad wil gaarne aandacht aan de stukken besteden, ook aan de hamerstukken. Het spijt spreker, dat voor de vergadering van hedenavond hem stukken zo laat hebben bereikt, dat hij niet aan alle punten de gewenste aan dacht heeft kunnen besteden. De VOORZITTER zegt, dat het College goede nota van deze opmerking heeft genomen. Mevrouw LANDWEER- de Visser vraagt naar aanleiding van een artikel van de heer Oekman in de "Soester Courant", of het met het oog op het vreemdelingenverkeer niet mogelijk is in de zomermaanden de winkels langer open te houden. Dit ge beurt in andere plaatsen ook en het geeft een fleurig aanzien. Er is reeds naar gevraagd, maar van hogerhand is het toen af gewezen. De VOORZITTER herinnert zich niet, dat er in 1955 van een enkele winkelier of van een organisatie e'dn verzoek hier toe is ingekomen. Mevrouw LANDWEER-de Visser zegt, dat volgens het door haar genoemde artikel een verzoek hiertoe is geweigerd. Het is mogelijk, dat dit in 1954 is geschied en dat men het in 1955 niet meer heeft durven vragen. De VOORZITTER herinnert zich alleen, dat verleden jaar December tegen de wil van een aantal winkeliers in is toege- - staan -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 230