27 Juni 1955 90 staan de winkels langer open te houden. Yan een aanvrage in 1955 is hem niets lekend. Het initiatief in deze moet in de eerste plaats van de winkeliers zelve uitgaan en dat initiatief is in deze kwestie 0,0. Mevrouw LANDWEER-de Visser is dan dubbel blij haar vraag te hebben gesteld. Zij hoopt, dat de pers zal door geven, dat de schuld hier niet ligt bij het College, maar bij de winkeliers zelf. De heer A.p. HILHORSTs Er is hier in het geheel geen sprake van schuld. De heer VAN WELY vraagt, of ten opzichte van het terrein Vredehof reeds vorderingen zijn gemaakt, In de tweede plaats vraagt hij, waarom in de Heuvel- weg thans alleen ée'n-richtingverkeer is toegestaan, In de derde plaats wijst spreker op een door de On derwijscommissie ontvangen brief van de heer Eoenderink om te Soest een woning te krijgen. Bij de Onderwijscom missie is hij echter aan het verkeerde adres, want hij zal bij het College van B&W moeten zijn. Het is echter gewenst, dat de heer Eoenderink zo dicht mogelijk bij de school woont. In hoeverre zijn in deze al vorderingen ge maakt? De VOORZITTER zegt, dat het verzoek van de heer Eoen derink bij de Onderwijscommissie inderdaad in de verkeer de bus is gekomen. Deze zaak hoort in de Raad echter ook niet thuis. Om principiële redenen zal spreker daarover dan ook niet spreken. De wethouder VAN ZADE1H0EP vraagt, of er bij de heer Van Wely angst over de exploitatiemogelijkheid van Vredehof bestaat. De heer VAN WELY: Inderdaad! De wethouder VAN ZADELHOFFs Bij mij helemaal niet, want die grond raak je altijd kwijt. Wij zitten met de prijsbeheersingmaar voor bouwrijpe of zo goed als bouwrijpe grond heb ik geen zwaar hoofd. De premie-aan vrage voor de eerste flat is naar Den Haag. Wij hebben pogingen in het werk gesteld, dat de premie voor Soest behouden blijft. Met betrekking tot het e'e'n-richtingverkeer op de Heuvelweg wijst spreker er op, dat op de Rijksweg diverse wegen uitkomenj bij Braamhagelangs Eemland twee wegen, de Talmalaan en nog een zijweg in verband met de ontslui ting van de Eng. Het gehele stelsel van op de Rijksweg uitmondende wegen is aan een onderzoek onderworpen en daarbij is men tot de conclusie gekomen, dat voor verschil lende wegen ée'n-richtingverkeer moet worden bepaald. Het begin is geweest de Heuvelweg. De heer BÏÏTZELAAR zegt als Voorzitter van de ijsver- eniging "Peters Baan" dank voor de prettige medewerking, die de Raad hedenavond heeft gegeven. Hierna sluit de VOORZITTER, te 22,10 uur, de verga dering Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Typ.'R.S. Soest in zijn openbare vergadering van 12 Augustus Coll s.. 1955. De Voorzitter -r\a j-j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 232