I - l t Nr. 6. 12 Augustus 1955 91. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Vrijdag, 12 Augustus 1955» te 19.15 uur. VOORZITTER: de Burgemeester, de heer Mr. S.P,Baron Bentinck, SECRETARIS: de heer P.C.Groot, Loco-Secretaris. Tegenwoordig de leden: C.van Andel, J.van den Arend, A.Brouwer, H.A.Butzeiaar, H.J.S.Clemens, T.Lorresteijn, P.Grift, K.de Haan, A.P.HilhorstR.Hilhorst, H.G.Klarenbeek, mevrouw S.G.Land weer-de Visser, Lr. L.J.P,OranjeP.C.Pieren, J.A.Schaafsma M.M.van Wely, W.G.van Zadelhoff en J.D.L.Zoetelief Afwezig met kennisgeving het lid: mevrouw S.M.Polet-Musler Le VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens deelt hij mede, dat van mevrouw Polet-Musler bericht van verhindering is ontvangen. 105. Vaststelling van de notulen der vergadering d.d. 27 Juni 1955. Leze notulen worden zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 106. Ingekomen stukken: a. verzoek van J.J.H.van Tuijl om ontslag uit zijn betrekking van onderwijzer aan de O.L.School Beetzlaan, met voorstel dit eervol te verlenen met ingang van een nader door B&W te bepalen datum. Le heer VAN WELY merkt op, dat aan de heer Van Tuijl ontslag zal moeten worden verleend, omdat hij is benoemd tot hoofd van een zesklassige school te Voorburg. Het is merk waardig, dat het gemeentebestuur van Soest hem op 19 April j.1. niet capabel heeft geacht om op een voordracht tot be noeming van een hoofd ener school in Soest te worden geplaatst. Spreker acht dit niet in het belang van het openbaar onderwijs in het algemeen. Le heer A.P.HILHORST: In Voorburg is het toch ook een openbare school! Le heer VAN WELY acht het niet in het belang van de openbare school, wanneer een goede leerkracht Soest verlaat om naar een andere gemeente te gaan. In de vorige raadsver gadering heeft de heer Pieren naar voren gebracht, dat de P.v.d.A, geheel en al opkomt voor de belangen van de bijzon dere school.... Le VOORZITTER wijst er de heer Van Wely op, dat alleen het ontslag van de heer Van Tuijl aan de orde is. Met diens benoeming in een andere gemeente heeft de Raad van Soest niet te maken, Le heer Van Wely zal toch niet van mening zijn, dat het ontslag niet moet worden verleend? Le heer VAN WELY wil er slechts op wijzen, dat de gemeente Soest deze goede leerkracht had kunnen behouden, indien B&W hem op de voordracht hadden willen plaatsen. Spreker vindt het jammer, dat deze leerkracht voor de gemeente Soest verlo ren is gegaan, maar hij is het met de Voorzitter eens, dat ■gedane zaken geen keer nemen. Het "gouverner c'est prévoir" is hier helaas niet in acht genomen en Voorburg zal nu de vruchten plukken van wat Soest heeft versmaad. Mevrouw LANLWEER-de Visser betreurt de noodzakelijkheid om dit ontslag te verlenen, want leerkrachten als de heer Van Tuijl liggen niet voor het opscheppen. Overigens verheugt het haar, dat de heer Van Tuijl - zij het niet in Soest, dan toch in Voorburg - de waardering voor zijn capaciteiten als - onderwijzer -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 234