12 Augustus 1955 95« De heer A.B.HILHORSTDan durft men er zelf zeker niet over te "beginnen? De heer VAN ANDEL vindt het een weinig gelukkige opmer king van de wethouder, dat de sprekers over dit onderwerp voor de publieke tribune zouden hebben gesproken. Zij spreken in het belang van de gemeente Soest en hebben het op zakelijke wijze gedaan. De heer ORANJE merkt op in eerste instantie te hebben gezegd, dat de ontslagaanvrage van de heer Van Tuijl een gevolg is van het beleid van het College en dat hij daaruit de vrijheid heeft geput, dat beleid nader in beschouwing te nemen. Hij heeft er de voorkeur aan gegeven, dit niet bij de begrotingsbehandeling, maar nu reeds te doen. Spreker hoopt, dat de Voorzitter zijn opmerkingen slechts voorlopig onbeant woord zal laten. Het is overigens niet zijn bedoeling geweest iemand uit de tent te lokken. De VOORZITTER deelt de heer Van Andel nog mede, dat in het prae-advies staat vermeld, dat het College voornemens is het ontslag per 1 September te verlenen. Deze aangelegen heid moet echter twee instanties doorlopen. De wethouder DE HAAN zegt in antwoord aan mevrouw Landweer, in de Onderwijscommissie de punten aan de orde te hebben gesteld in de volgorde, waarin de ambtenaar ze hem ter hand had gesteld. Mevrouw Landweer heeft toen het ontslag van de heer Van Tuijl aangeroerd en daarop antwoord ontvangen. Het ontslag is dus aan de orde geweest. Maar een ander lid heeft er niet over gesproken, doch hetgeen hij op het hart had tot deze vergadering bewaard. Mevrouw LANDWEER-de Visser vindt het wonderlijk, dat de wethouder niet dadelijk heeft gemerkt, dat er aan het dossier iets ontbrak. Naar haar mening had het punt door de wethouder aan de orde moeten worden gesteld. De wethouder DE HAAN: Mag een wethouder van onderwijs zelfs niet falen? Mevrouw LANDWEER-de Visserj Dat mag hij zeker, maar ik ben blij, dat U het erkent. Hierop wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van B&W besloten. b. besluit van de Raad der gemeente Bolsward d.d. 15 Juli 1955) inhoudende een plechtige boodschap, met voorstel hiervan met belangstelling kennis te nemen. De heer ORANJE heeft de brief van Bolsward met veel genoegen gelezen en hoopt, dat aan Bolsward een antwoord zal worden gezonden. De VOORZITTER deelt mede, dat dit zal gebeuren. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. c. schrijven van E.L'hoëst te Soest, verzoekende hem in aan merking te doen komen voor aankoop door de gemeente van schilderstukken, met voorstel van B&W hem te berichten, dat hij zich zo nodig tot Maatschappelijk Hulpbetoon kan wenden 5 d. verzoek van J.de Jong, Eemstraat 4, Soest, om ontheffing van het bepaalde in de verordening ex art. 4, 1e lid, 2e der Hinderwet voor het oprichten van een pottenbakkerij in de kom der gemeente, met voorstel dit in handen te stellen van B&W om prae-advies. Deze beide voorstellen worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 242