97. 12 Augustus 1955 - De heer VAN WELY heeft met veel genoegen het Jaarverslag van de Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon over 1954 gelezen. Hij vindt het echter niet juist, dat de kosten voor verpleging van de vier toevallig juist te Soest verblijvende woonwagenbewoners voor rekening van de gemeente komen. Hij acht de vergoeding van deze kosten op de weg van het Rijk liggen. Is er geen kans, dat in de toekomst door een wette lijke regeling deze lasten van de schouders der gemeente wor den afgenomen? In het verslag staat verder, dat er zich 67 gevallen hebben voorgedaan van "dubbele bedeling". Wat bedoelt men daarmede? Hebben 67 mensen ten onrechte tweemaal een uitke ring gekregen of betekent "dubbele bedeling" hier - en dat vermoedt spreker -, dat mensen door twee instellingen worden bedeeld, zonder daardoor een hoger bedrag te ontvangen? G-eheel duidelijk is het niet. De wethouder DE HAAN zegt, dat B&W voorstellen dit verslag voor kennisgeving aan te nemen, omdat zij niets over het verslag hebben op te merken en ook omdat men hier te maken heeft met een zelfstandige stichting. Het voorstel om dit Jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen betekent niet, dat er niet over gesproken m^.g worden. Bovendien is er bij de begroting nog altijd gelegenheid deze materie onder de loupe te nemen. In antwoord aan de heer Pieren zegt spreker, dat ook B&W van oordeel zijn, dat ieder kwartaal een verslag over de werkplaats voor minder validen behoort te verschijnen. Het College zal daar nadere aandacht aan schenken. Dat in het Jaarverslag van Maatschappelijk Hulpbetoon niet zoveel over de werkplaats wordt gezegd, is begrijpelijk. Maatschappelijk Hulpbetoon heeft immers met de werkplaats slechts zijdelings te maken. De Instelling heeft alleen enige mensen, die vielen onder de vigeur van de Armenwet, geplaatst in de werkplaats. Voorts zegt spreker de heer Pieren toe, dat dit Jaar verslag na de vacantieperiode in de Commissie voor Sociale Zaken nog eens zal worden behandeld. Zeer erkentelijk is spreker voor het door de heer Schaafs- ma uitgesproken vertrouwen in Maatschappelijk Hulpbetoon en voor diens woorden van waardering aan het adres van bestuur en ambtenaren. Met de kerkelijke organisaties is inderdaad een goed en prettig contact zonder dat men op elkanders terrein komt. Daarvoor is zelfs geen afbakening nodig. Hoewel met het oog op de woningnood ook andere mensen wel van een woonwagen gebruik maken, verstaat men onder het begrip "woonwagenbewoner" toch iemand, die een standplaats zoekt in een woonwagenkamp. De wet stelt duidelijk, dat deze mensen, die over het algemeen niet zijn verzekerd, bij ziekte voor reke ning van de gemeente komen. Het Rijk doet in dergelijke geval len dan ook niets. Met het oog op de riante omgeving trekken bovendien vele van deze mensen naar Soest. Dat er verandering in de bestaande toestand zal komen staat vast. In een vergevorderd stadium verkeert een wetsont werp, waarbij de bepaling zal worden opgeheven, dat iedere gemeente een woonwagenkamp moet hebben. Op het ogenblik zoeken de meeste gemeenten daarvoor een plaats, waar ternauwernood een wagen kan staan en de gemeenten die enige voorzieningen treffen, krijgen een zeer groot aantal woonwagens, zoals bij voorbeeld Amersfoort en Soest. Er zullen districtskampen - komen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 246