4 -12 Augustus 19 55 98. komen, waarvoor de gemeenten een bijdrage zullen moeten geven. Dubbele bedeling houdt in, dat er twee instanties bij zijn betrokken, de kerk en Maatschappelijk Hulpbetoon, maar voor het bedrag der uitkering maakt het geen verschil. De heer VAN ANDEL merkt op, dat de Sociale Commissie dit jaar slechts eenmaal heeft vergaderd. Deze commissie, die over een en ander advies moet kunnen geven, dient toch op de hoogte te zijn, maar haar leden weten van deze dingen te weinig af. Is het niet mogelijk de Sociale Commissie vaker bijeen te roepen en haar van de zaken beter op de hoogte te stellen? De heer SCHAAFSMA zegt, dat de kerken zich indertijd op het standpunt hebben gesteld en dit soms nog doen, dat de overheidssteun niets met haar armenzorg heeft te maken, omdat de kerk voor haar eigen armen moet zorgen. Bij dubbele bedeling - zo meent spreker - heeft de kerk een eigen armen zorg, die door de overheid wordt gesubsidieerd, terwijl het toezicht voornamelijk aan de kerk blijft. De uitkering is echter enkelvoudig. De wethouder DE HAAN zegt de heer Van Andel toe, dat de Sociale Commissie nog wel enkele keren bijeen zal komen, omdat er heel wat op het programma staat. Bij dubbele bedeling is de contrble in hoofdzaak bij de kerkelijke instantie, maar de overheid houdt een vinger in de pap. Het Jaarverslag wordt hierop aangenomen voor kennisge ving. f. rapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeen ten betreffende contröle administraties met voorstel van B&W om dit voor kennisgeving aan te nemen^ g. schrijven van H.Donker inzake grondruiling nabij de Soester- bergsestraat met voorstel van B&W. Deze beide voorstellen worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. h. verzoek van E.C.van der Kley om ontslag uit zijn betrekking van onderwijzer aan de o.l.schooi te Soesterberg met voor stel dit eervol te verlenen met ingang van een nader door B&W te bepalen datum. De heer SCHAAFSMA noemt het een "strop", dat de gemeente Soest deze onderwijzer kwijt raakt. Vervolgens wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkom stig het voorstel besloten. i. vaststelling van de gemeente- en bedrijfsrekeningen over 1952 door Gedeputeerde Staten met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, j. Verzoek van het bestuur van de Utrechtse Chr.Boeren- en luindersbond om een subsidie over 1954 met voorstel van B&W, Overeenkomstig het voorstel van B&W wordt dit verzoek in hun handen gesteld om prae-advies. k. verzoek van enige bewoners van de Duinweg om maatregelen te treffen, waardoor het veroorzaken van hinder naar bui ten door het in werking houden van een lakspuiterij met moffeloven in het bedrijf "Artimeta"Braamweg 43a, Soest, wordt voorkomen met voorstel dit verzoek ter afdoening in handen van B&W te stellen en onder mededeling, dat reeds maatregelen zijn getroffen om de uitoefening van het bedrijf te doen staken. - De Voorzitter -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 248