- 12 - CENTRALE SLACHTPLAATS - DESTRUCTIE - V LEE SKEURIN GSY/ET -1.773*12 Aflossing obligatiele ning van de v.m. N.V.Cen trale Slachtplaats, BESCHIKKINGEN BETREFFENDE DODEN. -1.776 Begraafplaats te Soester- berg HINDERWET -1.777.51 18 j an'55 9 febr.55 28/29 Ontheffing Yerord.ex art.4» 1e lid, 2e der Hinderwet 1875 "verleend aan: a.Esso Nederland N.V. te s-Gravenhage voor het oprichten ondergrondse benzinebewaarplaats in de kom der gemeente9 febr.'55 27/28 b.C.A.P.Yalkenet, Kerstr.14» Soest, voor het uitbreiden van zijn smederij in de kom der gemeente9 febr.'55 27/28 Ontheffing bepaalde in de verord.ex art.4> 1e lid, 2e der Hinderwet (1875) "te ver lenen aan: a. de fa.?/.Klein en Co, Talma- laan 12, Soest voor het plaatsen van 2 houtbewer kingsmachines in een be staande timmerwerkplaats in de kom der gemeente... 27 juni '55 76 b. de Caltex Petr.Mij.N.V te s-Gravenhage voor het uitbreiden bestaande ben zine- en autogasoliepomp- installatie in de kom dei- gemeente27 juni '55 76 Het verzoek van enige bewo ners van de Duinweg om maat regelen te treffen tegen de lakspuiterij "Artimeta", Braamweg 43a.Wordt in handen van B&W ter afdoening ge steld12 aug. '55 98/100 Idem het verzoek van "Artime ta" voornoemd om ontheffing verord.ex art.4» 1e lid 2e der Hinderwet12 aug. '55 100 Weigeren ontheffing J.de Jong,Eemstraat 4 van de Verordening ex art.4, 1e lid der Hinderwet29 sept.'55 113 Verlenen v.ontheffing van het bepaalde in de verorde ning ex art.4» 1e lid, 2e der Hinderwet aan F.H.Fie- deldij, Braamweg 43a,Soest, voor het oprichten van een moffeloven.28 okt. '55 149

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 24