I- I 12 Augustus 1955 99. De VOORZITTER deelt mede, dat dit punt niet geheel juist is geformuleerd. Het slot moet luidens onder medede ling, dat reeds maatregelen zijn getroffen om aan de hinder voorshands tegemoet te komen. Mevrouw LANDWEER-de Visser heeft vernomen, dat de eige naar van "Artimeta" een apparaat van ƒ.3.000,zal kopen om aan de hinder een einde te maken en dat hij de ondertekenaren van het verzoek in verhand daarmede heeft gevraagd, hun hand tekening terug te nemen. De meeste ondertekenaren hebben dit geweigerd, daar zij niet de waarborg hebben, dat er aan de hinder inderdaad een einde zal komen. Dezer dagen is ook hinder ondervonden van het opspuiten door Slingerland, die aan de Duinweg een soort fabriekje schijnt te hebben. Is dit een zodanig industrieterrein, dat de mensen er geen raam kunnen openzetten tengevolge van de hinder, die zij van de spuiterij ondervinden? De belangen van de omwonenden mogen zeker niet te gering worden geschat. Daarom dringt spreekster er met klem bij B&W op aan, niet zonder meer vergunning te verlenen. De VOORZITTER deelt mede, dat de eigenaar van "Artimeta" een moffeloven en een lakspuiterij heeft. Voor de eerste is ontheffing nodig door de Raad en deze ontheffing zal nog aan de orde komen. Voor de lakspuiterij is een Hinderwetvergunning nodig, waaraan E&W voorwaarden kunnen verbinden, opdat de omwonenden er geen last van hebben. Alvorens aan deze voor waarden is voldaan, kan de vergunning niet in werking treden. Het College heeft aanvankelijk bepaald, dat het bedrijf onmid dellijk moest worden gesloten. De eigenaar heeft toen maatre gelen getroffen om aan de hinder tegemoet te komen. Om van de zijde van het gemeentebestuur geen nodeloze "hinder" te veroor zaken, heeft het College daarop besloten, het bedrijf voorlo pig te laten doorwerken. Indien de Raad in een volgende vergadering geen onthef fing verleent, kan de moffeloven niet in gebruik worden ge steld. Indien B&W geen toestemming geven voor de lakspuiterij ofdaaraan voorwaarden verbinden, waaraan de eigenaar niet kan voldoen, kan ook de lakspuiterij niet werken. De zaak is een beetje ingewikkeld en daaraan heeft de eigenaar van "Artimeta" schuld, omdat hij heeft verzuimd een Hinderwetaanvrage in te dienen. Daardoor komt alles nu achter af. De aangelegenheid is voor B&W nog slechts een week oud, zodat zij geen gelegenheid hebben gehad, de materie verder te onderzoeken. De Raad kan er verzekerd van zijn, dat er met grote nauwgezetheid op zal worden gelet, dat de omwonenden geen ernstige hinder ondervinden. Mevrouw LANDWEER-de Visser merkt op, dat ook Slingerland aan de Duinweg een dergelijk spuitapparaat heeft. Het is toch geen terrein, waarop zich industrieën kunnen vestigen? De wethouder VAN ZADELHOFFs De industrieën waren er vóór de woningen. Mevrouw LANDWEER-de Visser zegt, dat zij vroeger misschien niet met hinderlijke apparaten werkten. Het verheugt haar, dat het College de zaak van alle kanten zal onderzoeken. Het is immers te gek, dat men bij mooi weer geen raam kan openzetten? De heer VAN ANDEL vestigt de aandacht op een geval in de Dr. 's Jacobsfraat, waar formeel alles in orde is. Wanneer er echter niettemin hinder wordt veroorzaakt, kunnen de om wonenden dan alsnog bezwaren indieren en kan het gemeentebe stuur dan alsnog de hinder aan banden leggen? - De Voorzitter -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 250