12 Augustus 1955 100. De VOORZITTER zegt, dat een Hinderwetvergunning wordt verleend door B&W» Indien daarna klachten binnenkomen, kunnen zij de zaak opnieuw onder het oog zien en kunnen de voorwaar den zo nodig worden verzwaard. Wanneer het bedrijf aan de nieuwe voorwaarden niet zou voldoen, moet het worden stopge zet Overeenkomstig het voorstel van B&W wordt hierop het verzoek ter afdoening in hun handen gesteld. 1. verzoek van "Artimeta" te Soest om ontheffing van het be paalde in de verordening ex art. 41e lid 2e der Hinder wet voor het oprichten van een groothandel, met montage- en moffelafdeling aan de Braamweg in de kom der gemeente, met voorstel van B&W om dit in hun handen te stellen om prae-advies Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt, waarom de raadsleden de aanvullende agenda niet meer thuis gestuurd krijgen. De VOORZITTER zegt, dat dit niet meer mogelijk is, omdat de Raad ook de op het laatste ogenblik ingekomen stukken nog in de raadsvergadering vermeld wenst te zien. Mevrouw LANDWEER-de Visser merkt op,dat dit stuk reeds enige dagen op het gemeentehuis aanwezig was. De VOORZITTER zegt, dat de tijd niettemin te kort is ge weest om het vóór de vergadering nog te vermenigvuldigen. Overeenkomstig het voorstel van B&W wordt het verzoek in hun handen gesteld voor het uitbrengen van prae-advies. m. aanbieding van een ontwerp-begroting van inkomsten en uit gaven van de Kring U IV Bescherming Bevolking voor het jaar 1956 met toelichting overeenkomstig het bepaalde in art,22 van de Gemeenschappelijke Regeling. Dit stuk wordt aangenomen voor kennisgeving, n. verzoek van het bestuur der Gelderse Chr.Boeren- en Tuin- dersbond om een subsidie met voorstel dit verzoek in handen te stellen van B&W om prae-advies. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel van B&W. 107. Voorstel tot vaststelling van verordeningen, als bedoeld in art.9, lid 2 en art.10, lid 1, sub 3? juncto art.43y lid 1, der Drankwet (1-682). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 108. Voorstel tot beschikbaarstelling van een orediet ten behoeve van de lozing van de riolering, liggende in de Klaarwaterweg en de Wijnand Toplaan in het Oude Grachtje (1-674). De heer ORANJE stelt voorop veel waardering te hebben voor de wijze, waarop het waterschap Soesterveen in deze met de gemeente samenwerkt. Het is hem echter opgevallen, dat in artikel 22 van de vergunning wordt bepaalds "De vergunning geldt tot 1 Januari 1957. Voor of uiterlijk op dit tijdstip dient de lozing aan de Klaarwaterweg te zijn opgeheven....." En dan vervolgt het artikels en de in art.1 genoemde riolering d.m.v. een riool, te leggen langs het Oude Grachtje, verbonden te zijn met de riolering, gelegen in de Dorrestein- weg via welke riolering de Klaarwaterweg zal worden aange sloten op de zuiveringsinstallatie." Spreker meent, dat hiermede iets te ver is gegaan met het opnemen van voorwaar den in de vergunning. De wijze, waarop de riolering zal worden gelegd is namelijk zuiver een gemeentekwestie. Het was vol doende geweest voor dit artikel met het eerste door spreker geciteerde gedeelte daarvan te volstaan. - De v/o th oud er -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 252