12 Augustus 195 5 102. Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt, welke instantie men in het vervolg zal moeten opbellen, wanneer men bemerkt dat er een straatlantaarn niet brandt. De heer CLEMENS: De P.ÏÏ.E.M. te Soest. Dat kost U 4 cent. De Soesterbergers moeten er echter 18 cent voor betalen! De wethouder VALT ZADELHOF? bevestigt de mededeling van de heer Clemens, dat men de P.ÏÏ.E.M. in Soest voor dergelijke gevallen kan opbellen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 111. Verzoek van W.van den Heuvel, Eemweg 4, Soest, om aanbrenging van een lichtpunt nabij de pont aan de Kleine Me lm, met voor stel van B&W (1-683). De VOORZITTER deelt mede, dat de Commissie voor Openbare Werken zich met dit voorstel verenigt. Mocht de heer Van den Heuvel alsnog overgaan tot aansluiting van zijn woning op het electriciteitsnetdan adviseert de commissie de kosten van uitbreiding der straatverlichting ad ƒ.567>74 voor rekening der gemeente te nemen. De Financiële Commissie is hiermede accoord gegaan. Gisteren is een brief van de heer Van den Heuvel binnen gekomen, waarin deze verklaart bereid te zijn de woning op het electriciteitsnet aan te sluiten. Spreker stelt daarom de Raad voor het lichtpunt nabij de pont aan de Kleine Me lm wel aan te brengen. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het aldus gewijzigde voorstel besloten. 112. Voorstel tot vaststelling van de gemeentelijke vergoeding; a. als bedoeld in art. 101 der Lager Onderwijswet 1920 ten be hoeve van de bijzondere scholen voor G.L.O., V.G.L.0. en ÏÏ.L.0. over 1954 (1-676); b. als bedoeld in art,34 van het Besluit B.L.0. 1949 "ten behoeve van de bijzondere scholen voor B.L.0. over 1954 (1-675). 113. Voorstel tot vaststelling van besluiten inzake het verlenen van medewerking ingevolge art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 aan; a, het R.K,Schoolbestuur te Soestdijk voor aanschaffing van leermiddelen ten behoeve van de Mariaschool wegens stij ging van het aantal leerlingen (1-678); b. het Bestuur van de Vereniging "De School met den Bijbel" te Soest voor aanschaffing van nieuwe kachels, meubelen en leermiddelen ten behoeve van de Insingerschool (1-2980). Zonder discussie'en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de voorstellen onder de punten 112 en 113 be sloten, 114. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet voor het aanbieden van een geschenk aan de Stichting Koningin Emma Huishoudschool (1-684). De VOORZITTER deelt mede, dat het geschenk reeds met bijzondere dank door het schoolbestuur is aanvaard. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 115. Voorstel tot benoeming van; a. een vakonderwijzer in de Lichamelijke Oefening aan de Openbare Scholen voor g.1.o, (1-685); b, een onderwijzer aan de 0.L.School aan de Beetzlaan (1-686) De heer ORANJE heeft tot zijn genoegen gezien, dat de Voorzitter de proefles persoonlijk heeft bijgewoond. - De heer -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 256