12 Augustus 1955 103 De heer VAN WELY verheugt het ten zeerste, dat de Raad, nadat hij daarop sinds jaren heeft gehamerd, een leraar in de lichamelijke oefening zal aanstellen. De Voorzitter verzoekt de heren Grift en A.P.Hilhorst met hem het stembureau te vormen. In de vacature sub a. wordt met algemene (18) stemmen benoemd de heer J.Vos. In de vacature sub b. worden uitgebracht 18 stemmen, waarvan 17 op de heer K.W.Jager en 1 op de heer M.van Duinen, zodat de heer Jager is benoemd. De Voorzitter dankt de heren Grift en A.P. Hilhorst voor de genomen moeite. 116. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet voor het opmaken door de Nederlandse Heide-Maat schappij van een plan tot aanleg van een sportcomplex nabij de Lazarus berg" (1-673). 117» Voorstel tot het verlenen van een crediet ter uitvoering van de hypotheek- en voorschotregeling particuliere woning bouw (IV-687). 118. Voorstel tot wijziging der begroting 1955 (IV-680). 119. Voorstel tot wijziging van bedrijfsbegrotingen en de gemeente begroting dienst 1954 (IV-688). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de voorstellen sub 116 tot en met 119 beslo ten. 120. Voorstel tot voorlopige vaststelling van de gemeenterekening en de bedrijfsrekeningen over 1953 (IV-67O). De Voorzitter doet voorlezing van het volgende advies van de Financiële Commissie. "De door Burgemeester en Wethouders bij brief van 15 dezer aan Uw Raad aangeboden gemeenterekening en bedrijf srekeningen over het jaar 1953 zijn in onze handen gesteld om advies. "Op 11 en 13 Juli 1955 zijn door onze Commissie hierover vergaderingen gehouden, waarin verschillende posten, meer in het bijzonder die van de hoofdstukken II, IV en VIII (alge meen beheer, volksgezondheid en onderwijs) aan een onderzoek zijn onderworpen. "Op grond van dit onderzoek en gelet op de door het Veri ficatiebureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten overgelegde rapporten adviseert de Commissie de aangeboden rekeningen voorlopig vast te stellen. "Met betrekking tot de ten laste van volgn. 72 (uitbrei dingsplannen) gebrachte betalingen aan Ir. S.J.van Embden merkt de commissie op, dat deze haar - naast de op de kapi- taaldienst geboekte honoraria - hoog voorkomen. "Gevraagd wordt voor welke werkuren gedeclareerd wordt en of deze werkuren beperkt kunnen worden," Vervolgens deelt de VOORZITTER mede, dat de rekening van het gasbedrijf hier nog niet bij is, maar afzonderlijk komt. De opmerking van de Financiële Commissie - zo zegt hij vender - is niet direct te beantwoorden, maar het lijkt hem het beste, dat het College tegen de volgende vergadering in een nota mededeelt, volgens welke maatstaven de betaling aan de heer Van Embden plaatsvindt. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat het aantal aan de heer Van Embden betaalde werkuren veel te gering is. Daarom zou hij niet gaarne zien, dat er op werd beknibbeld. Een veelvuldig contact met de heer Van Embden is van groot - belang -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 258