12 Augustus 1955 704 belang en in het algemeen is het beter, dat deze daarvoor naar Soest komt, dan dat hij vanwege het College in zijn woon plaats wordt bezocht. De rekeningen worden hierop zonder hoofdelijke stemming voorlopig vastgesteld. 121. Voorstel tot het verlenen van machtiging aan BocW om tot royement van de hypotheek op de Christelijke Kleuterschool te Soesterberg over te gaan. 122, Voorstel tot aankoop vans a. grond nabij de Birkstraat van K.de Boer (V-2988) 5 b. grond gelegen nabij de Duinweg van H.E.Wieringa (V-3000)? c. grond gelegen nabij de Middelwijkstraat van H.Steenhuisen (V-2983) d. grond gelegen nabij de Koninginnelaan van W.Cornax c.s. (V-2987) e. gedeelte Oude Soestdijkerweg onder Baarn van de Provincie Utrecht (V-679/2985); f. gedeelte Oude Grachtje van W.Roest (V-2982). 123» Voorstel tot verkoop van grond: a. gelegen nabij de Noorderweg aan de N.V. P.U.E.M. (V-294-0)j b. gelegen nabij de Henr. Blaekweg aan de N.V. P.U.E.M. (V-2939) c. gelegen op de hoek Birkstraat/Bilderdijklaan aan E.de Goede (V-2989)s d. gelegen nabij het pompstation Soestduinen aan de Utrechtse Waterleiding-Maatschappij (V-2986) 124. Voorstel tot het voeren van verweer tegen de eis van P.Man tot ontruiming van het pand Steenhoffstraat 5 (V-3001/681 125. Belastingreclames. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 121 tot en met 125 besloten. 126. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet voor de bouw van 123 woningen in Soesterberg en tot het verlenen van machtiging tot het geven van opdracht voor deze bouw na openbare of onderhandse aanbesteding. De VOORZITTER merkt op, dat onder c. op de eerste blad zijde der voordracht wordt voorgesteld een complex van "7 mid denstandswoningen, te bouwen in Soesterberg t.b.v. personeel van het Ministerie van Oorlog, op basis van de z.g. Premie- en bijdrageregeling woningbouw 1953". Spreker stelt voor het besluit niet zodanig te nemen, doch het College een zekere vrijheid te laten om eventueel iets minder voor het Ministerie te bouwen en van deze woningen nog een enkele voor de gemeente Soest zelf te reserveren. Dit heeft wel enige consequenties met het oog op het bouwvolume en tevens met betrekking tot de financiering. Voor de voor het Ministerie te bouwen wonin gen ontvangt de gemeente namelijk een extra premie van ƒ.500, per woning. Wanneer deze premie niet wordt ontvangen, zal de huur moeten worden verhoogd. Dit is de keerzijde van de me daille, wanneer de gemeente enkele van deze woningen voor zichzelf bestemt. Het College moet echter nog even bekijken, of het zin heeft één of twee woningen meer voor de eigen Soester mensen en dus minder voor het Ministerie te bouwen. De heer VAN ANDEL vraagt, of wanneer dit voorstel wordt aangenomen, het aan de beslissing van B&W wordt overgelaten of openbaar dan wel onderhands aanbesteed zal worden. In de voordracht wordt namelijk voorgesteld het "College te mach tigen om over te gaan tot openbare dan wel onderhandse aanbe steding" - De gemeente -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 260