12 Augustus 1955 - 105. De gemeente "bouwt langzamerhand een aanzienlijk aantal woningen ten behoeve van het Ministerie van Oorlog. Deze woningen zullen later woningen worden, waar de gemeente dan de gehele zeggenschap over krijgt. Wanneer de vliegbasis Soesterberg even belangrijk blijft als op het ogenblik, is er geen bezwaar tegen, dat er zoveel woningen daar worden gebouwd, want dan blijven ze wel bewoond. De mogelijkheid bestaat eohter, dat de belangrijkheid van het vliegveld Soes terberg achteruit gaat of zelfs dat het wordt opgeheven. Loopt de gemeente daarom niet een groot risico om, wanneer Soesterberg ontvolkt zou worden en de woningnood opgeheven zou zijn, met een te groot huizenbezit achter blijven? De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat enige tijd geleden de Commissie Openbare Werken ten aanzien van de 125 woningen van oordeel was, dat het het beste is de raadsvoordracht met betrekking tot de aanbesteding zo ruim mogelijk op te stellen. Inmiddels heeft het College ook niet stil gezeten. Op basis van onderhandse aanbesteding is overeenstemming bereikt ten aanzien van de bouw van de 56 woningen met de aannemer De Goede. Het ligt voor de hand, dat het eerst met de heer De Goede is onderhandeld, omdat deze bij de laatste openbare aanbesteding als laagste inschrijver de 114 woningen heeft gekregen. Daarnaast hebben onderhandelingen plaats gehad met de firma Van Breukelen over de bouw van 43 wonin gen. In deze voordracht wordt weliswaar gesproken van 67 wo ningen, doch deze kunnen op het ogenblik nog niet alle worden gebouwd, omdat er met één eigenaar van de grond nog geen overeenstemming is bereikt. Daar het College optimis tisch is gestemd over de afloop van de onderhandelingen met de desbetreffende eigenaar, heeft het nu reeds voorgesteld 67 woningen te bouwen. Het voorstel kan dus nader worden geconcretiseerd door mede te delen, dat er twee onderhandse aanbestedingen zullen plaats hebben. Wanneer de gemeente het nog niet in haar bezit zijnde stukje grond te Soesterberg in handen krijgt, zullen de resterende 24 woningen worden gebouwd door de firma Van Breukelen, wanneer deze ten minste op dezelfde prijsbasis zal willen doorwerken. De heer VAN ANDEL acht hetgeen is geschied geen onder handse aanbesteding, doch een onderhandse opdracht. De wethouder VAN ZADELHOFF s Wat U bedoelt is een aanbe steding op uitnodiging. De heer VAN ANDEL zegt er niet het begrip "aanbesteding" in te zien, wanneer slechts met één persoon wordt onderhan deld. De heer R.HILHORST kan met de machtiging om de bouw onderhands aan te besteden niet accoord gaan. Zijn standpunt ten opzichte van onderhandse aanbesteding is nog steeds niet gewijzigd. Dit voorstel bewijst, hoe raar men met onderhandse aanbesteding terecht kan komen. Had de Raad in het verleden nog de kans in besloten vergadering over onderhandse aanbe steding van gedachten te wisselen, thans vraagt het College machtiging om te doen wat het wil ten opzichte van onder handse of openbare aanbesteding. Als de Raad deze machtiging verleent, mag hij er niet meer over discussiëren. De wethouder kan nu wel zeggen, hoe de aanbesteding zal geschieden, doch het College kan, wanneer het morgen tot een ander idee komt, de opdracht aan een ander geven zonder de Raad er in te kennen. Onderhandse aanbesteding blijft uit den boze. Hier wordt niet aanbesteed, hier wordt opgedragen. Men heeft - iemand -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 262