12 Augustus 1955 106 iemand op het oog, gaat met hem praten en geeft een opdracht. Er wordt gewikt en gewogen, gegeven en genomen en zo komt de desbetreffende aannemer aan het werk. Particulieren kun nen dat misschien gemakkelijker doen, maar met een groot bedrag aan overheidsgelden mag toch niet op een dergelijke wijze worden gehandeld. Voor de overheid is openbare aanbe steding de aangewezen weg. ïhans komt men met de machtiging om B&W ten aanzien van de wijze van aanbesteden te laten doen wat zij willen. De volgende keer komt het College misschien met het voorstel de Raad voor de bouw der woningen alleen het crediet te laten voteren en de rest aan 33&W te delegeren. Dan komt de Raad er in het geheel niet aan te pas. De wethouder VAN ZADELHOEP gelooft, dat in principe ieder liever een gewone openbare aanbesteding zou laten hou den. De practijk bewijst echter, dat men met openbare aanbe steding in deze tijd van overbezetting der bouwnijverheid niets bereikt. Dit blijkt duidelijk uit de door de gemeente Amsterdam over een reeks van jaren gepubliceerde cijfers. Spreker gelooft dan ook, dat men practisch moet zijn en zich er over moet verheugen, dat de gemeente voor de thans voorgestelde prijs de huizen gebouwd kan krijgen. De heer R.Hilhorst zegt, dat er bij onderhandse aanbe steding wordt gegeven en genomen. Er zal echter niet worden afgeweken van het bestek, dat de vorige keer door de Raad voor de 114 woningen is vastgesteld. Er is zelfs één ding bijgekomen, namelijk een mengkraan voor de douche. Van aan nemerszijde is bij de onderhandelingen wel gepoogd wat uit het bestek te halen, doch daar is de gemeente niet op in- gegaan. Wanneer men naar andere gemeenten ziet en luistert naar de Minister, dan bemerkt men, dat de enige manier om de huizen voor de door Wederopbouw voorgeschreven prijs gebouwd te krijgen, ligt in het gaan praten met een aannemer die reeds aan het werk is en die weet wat het kost. Om der wille van het principe durft spreker niet de mogelijk heid om thans deze woningen gebouwd te krijgen, in de waag schaal te stellen. Deze gehele materie is voldoende in de Commissie van Openbare Werken besproken. De eerste keer was practisch al overeenstemming bereikt met de ene aannemer. Dezer dagen heeft spreker in de commissie kunnen mededelen, te hopen voor de volgende raadsvergadering met de andere aannemer klaar te komen. Men weet echter nooit hoelang de onderhan delingen zullen duren. Het kan lang, het kan kort duren. Het is niet mogelijk op ieder moment een raadsvergadering te houden. Vandaar dat deze ruime formulering in het voor stel is opgenomen. Het College overweegt de Commissie voor Openbare Wer ken uit te breiden tot zeven leden, teneinde een groter deel van de Raad in deze aangelegenheden te betrekken. Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt, waarom het College mede machtiging vraagt voor openbare aanbesteding, terwijl die op het ogenblik toch niet mogelijk is. De wethouder VAN ZADELHOFE acht het mogelijk, dat over een jaar wel openbare aanbestedingen zullen kunnen plaats hebben en om nu een algemene formule bij de Raad ingang te doen vinden, heeft het College de voorgestelde term geko zen. - De heer -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 264