12 Augustus 1955 107. De heer G-RIFTj Het is toch niet de bedoeling de beide aannemers uitstel te geven van de oplevering der werken, die zij nu onder handen hebben? De wethouder VAN ZADELHOF? zegt, dat dit niet het geval is De VOORZITTER zegt in antwoord aan de heer Van Andel, dat de woningen van de gemeente zijn, die zich verplicht ze de eerste tien jaar te verhuren aan werknemers van het Ministerie van Oorlog. Er zijn een kleine honderd militaire woningen? procentsgewijze is dit nog niet zo heel veel. Op de wachtlijst voor Soesterberg staan 600 gezinnen van mili tairen ingeschreven, terwijl er met de thans te bouwen wonin gen ongeveer 250 militaire woningen beschikbaar zullen zijn. Soesterberg is als militaire basis niet alleen belangrijk in verband met de luchtmacht. Het Ministerie van Oorlog heeft er ook centrale diensten in dure gebouwen ondergebracht. Behalve voor de luchtmacht is Soesterberg van belang voor de genie - in het kamp van Zeist zijn diverse werkplaatsen zodat er geen vrees behoeft te zijn voor het leeg komen te staan van de woningen, waaraan ook de industrie nog steeds behoefte heeft. De heer ORANJE wil gaarne uitdrukkelijk zien gestipuleerd, dat de Raad het College de gevraagde machtiging alleen voor dit geval verleent. Hij is namelijk van oordeel, dat niet meer aan het College behoort te worden gedelegeerd dan wat bepaald noodzakelijk is. De heer VAN WELY heeft in het voorstel twee bedragen gevonden voor het bouwrijp maken van de grond, namelijk 270.000,en ƒ.241 .500, Hij vraagt, of deze beide be dragen iets met elkander hebben te maken. De wethouder VAN ZADELHOFF wijst er op, dat slechts aan één kant wordt gebouwd, zodat een crediet van ƒ.270.000, nodig is voor bouwrijp maken en wegenaanleg, doch slechts ƒ.241.500,ten laste van deze woningen komt. De heer YAN WELY meent, dat dit laatste bedrag ten laste komt van de in de toekomst te bouwen woningen, maar niet van deze. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat het verschil zit in de wegen, die aangelegd zijn en die, welke op het ogenblik aangelegd worden. De wegen komen ook ten laste van de wonin gen, die er reeds zijn. Voor het aanleggen van wegen is vroeger reeds een crediet van ƒ.525.000,uitgetrokken. Ten laste van deze woningen komt 270.000,welk bedrag ten dele uit de ƒ.525.000,wordt bestreden en waarvoor thans een crediet wordt gevraagd van ƒ.241.500,--. De heer VAN WELY heeft dit niet uit de stukken kunnen halen. De heer SCHAAFSMA vraagt, of onder het bouwrijp maken ook de aanleg van de riolering is begrepen. De wethouder VAN ZADELHOFF bevestigt dit. De VOORZITTER zegt, dat het crediet 525.000,be draagt, terwijl het bedrag van ƒ.270.000,een kwestie is van interne verrekening. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 127. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet ten behoeve van de centrale verwarming in het gemeentehuis (1-690). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Rondvraag. De heer CLEMENS vraagt, wanneer de nieuwe verlichting in Soesterberg zal komen. - De Voorzitter -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 266