12 Augustus 1955 108. D.e VOORZITTER deelt mede, dat Rijkswaterstaat het vorige jaar heeft toegezegd, dat de verlichting dit jaar zal worden aangebracht. Meer weet ook spreker hier niet van. Re heer PIEREN herinnert aan het uitgebreide rapport, dat de Raad indertijd heeft gekregen over de woningen aan de Generaal Spoorstraat. Daarin werd voorgesteld om een proef te nemen door bepaalde woningen te verbeteren. Wat is het resultaat van deze proef geweest? De toestand door de putten bij deze woningen is nog altijd iets vreselijks en een bron van voortdurende ergenis voor de bewoners. Kunnen tegen deze ellende geen afdoende maatregelen genomen worden? De wethouder VAN ZADELHOPP moet tot zijn schande bekennen op het ogenblik niet te weten, hoe het staat met de wonin gen aan de Generaal Spoorstraat. Voor de moeilijkheden met de putten is practisch geen oplossing. Alleen door voort te werken aan de riolering zal een afdoende oplossing worden verkregen. Aan de riolering wordt dan ook voortgewerktWaarschijnlijk zal zeer binnen kort het plan van het bureau Dwars, Heederik en Verheij voor de zuivering van het rioolwater in Soesterberg in de Raad komen. De heer VAN ANDEL vraagt, of het niet mogelijk is de raadsleden van Soesterberg na afloop der raadsvergadering met een gemeentelijk vervoermiddel naar huis te brengen. De VOORZITTER zegt toe, dat het College dit punt onder het oog zal zien. De heer VAN ANDEL doet vervolgens voorlezing van het volgende stukje in de Bromfietskampioen van Juli 195 5 s "Gevaarlijke situatie in Soest. HeT""kruispunTTToesterbergsestraat-Eikenlaan geeft tot tal van gevaren aanleiding. Omdat het eenzijdige rijwielpad langs de Soesterbergsestraat op dit punt eindigt, zwermen bromfietsers en wielrijders kris-kras over dit kruispunt uit. Het gevaar op dit punt v/ordt nog vergroot door de omstan digheid dat het kruispunt - gezien vanuit de richting Soesterberg - na een bocht ligt. Daarnaast tekent de route voor het doorgaande verkeer zich onvoldoende af. De Bond heeft het Gemeentebestuur ter verbetering van deze situatie voorgesteld; 1 doortrekking van het rijwielpad langs de Soesterbergse straat tot aan de Driehoeksweg. Daar zullen de brom fietsers en wielrijders veiliger via een goed gemarkeerde oversteekplaats naar de rechterzijde van de weg worden geleid| 2. duidelijke markering van de doorgaande route van het snel verkeer over het kruispunt." Omtrent deze aangelegenheid zal spreker gaarne nader worden geïnformeerd. De VOORZITTER deelt mede, dat inderdaad een adres van de A.N.W.B. is binnengekomen. Het is een naar punt en het is niet het enige. Het staat in verband met een ander naar punts de uitmonding van de Soesterbergsestraat op de Rijks straatweg. Het ligt in het voornemen van het College, in de begroting voor het volgende jaar de kosten op te nemen voor de verbetering van het begin van de Soesterbergsestraat en ook een oplossing voor het kruispunt Soesterbergsestraat- Eikenlaan te bereiken. De uitmonding van de Soesterbergse straat op de straatweg houdt verband met de aanleg van een fietspad achter de bomen in de Kerkstraat. Het gehele com- - plex -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 268