- 13 - VERONTREINIGING VAN LUCHT, BODEM EN WATER. -1.777*6 Uiteenzetting van het In genieursbureau Dwars, Heederik en Verhey te Amersfoort en het Rijks- Instituut voor Zuivering van Afvalwater terzake het rioleringsvraagstuk in deze gemeente..... Beschikbaarstellen crediet van 12.000,voor het bestek gereedmaken van een rioolwaterzuiveringsinstal latie te Soesterberg Opdragen rioleren van Wee- destraat bij onderhandse aanbesteding aan de firma Aarnouts Beschikbaarstelling cre diet t.b.v. de lozing van de riolering liggende in de Klaarwaterweg en de Wijn. Toplaan in het Oude Grachtje Aangaan van een gemeen schappelijke regeling met de gemeente Baarn inzake het stichten en exploiteren van een vuilverwerkingsbe- drijf en beschikbaarstellen van het daartoe benodigde krediet UITBREIDINGSPLAN. -1.777*811 Vaststelling uitbreidings plan Soest-Zuid Besluit, inhoudende verkla ring dat herziening uitbrei dingsplan van Lenneplaan zal worden voorbereid.... Vaststelling partieel uit breidingsplan in onderdelen voor het perceel, kad. be kend sectie E, nr. 1896, ge legen aan de Oude Tempellaan te Soesterberg. Vaststelling besluit, waar bij wordt verklaard, dat herziening uitbreidingsplan in onderdelen voor industrie terrein t Hart zal worden voorbereid Vaststelling partieel uit breidingsplan Kampweg a.Vaststelling van een ont- werp-herziening van het uitbreidingsplan Rijks weg met betrekking tot art.12 lid 1, der Bebou wingsvoorschriften 18 jan. '55 9/24 9 febr.55 28/29 19 apr155 66 12 aug. 55 100/101 21 dec. '55 185/186 9 febr.55 29 9 febr.5537 25 mrt'55 45 19 apr55 66 29 sept.'55 114 28 okt. '55 140

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 26