109. plex moet als één geheel worden gezien. Daarom heeft het geen zin voorlopige maatregelen te treffen en daarvoor geld uit te geven. Het College wil dus de Kerkstraat en de Soesterbergsestraat in cén keer verbeteren. De heer VAN ANDE1 vraagt vervolgens, of de bekisting aan het monument van blijvende aard is. De VOORZITTER deelt mede, dat de grond ter plaatse moet worden verhoogd. Dit zal pas gebeuren, wanneer het park wordt aangelegd en dit laatste kan pas gebeuren, wanneer Braamhage zover voltooid is, dat er geen vrachtauto's voor de bouw meer doorheen behoeven t e rijden. De heer VAN WELY vraagt of men gerechtigd is een schillenwijk te verkopen. Hij meende, dat de gemeente de men sen voor een schillenwijk aanwijst. De VOORZITTER deelt mede, dat de gemeente hen aanwijst in overleg met de plaatselijke bureauhouder. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat er - naar hem bekend is - enige onenigheid bestaat. Hij acht het het beste deze aangelegenheid in de Agrarische Commissie te bespreken. De heer BUTZELAAR deelt mede, dat toen hij het monument met Deense gasten bezocht, er drie of vier jongens op zaten, iets waarvoor hij zich tegenover de buitenlandse bezoekers schaamde De VOORZITTER zegt, dat hetgeen de heer Butzelaar heeft gesignaleerd zeker niet mag voorkomen. Wanneer de school er is, ligt het minder afgelegen en zal er hopelijk meer toe zicht zijn. Intussen zal spreker de zaak aan de politie door g even. De heer BUTZELAAR verzoekt voorts om, behalve aan het Oude Grachtje, ook aandacht te besteden aan de weg. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat het kan wor den opgeknapt; er is subsidie gevraagd aan Landbouwherstel. De heer A.P.HILHORST merkt op, dat e en gedeelte van de Wieksloterweg wordt verhard, maar dat - naar verluidt - het overige gedeelte zal blijven zoals het is. De VOORZITTER deelt mede, dat het stukje, dat nu wordt verbeterd, van ouds van de gemeente is. De heer A.P.HILHORST vraagt, of de technische moeilijk heden reeds zijn opgelost. De VOORZITTER deelt mede, dat de heer Insinger een aantal uitwegen op de Wieksloterweg verlangt. Over de breedte van deze wegen wordt nog overleg gepleegd, maar naar spreker gelooft, doen zich hierbij geen principiële moeilijkheden voor. De heer A.P.HILHORST acht het niet practisch slechts een gedeelte van de weg te verbeteren. De VOORZITTER zegt, dat de gemeente, wanneer zij er aanmerking op maakt, dat de Wieksloterweg zo slecht is, ten minste moet zorgen, dat haar eigen gedeelte goed is. De heer A.P.HILHORST: Dat had dan al veel eerder moeten gebeuren. De VOORZITTER wenst de heer Zoetelief, die een verre reis gaat ondernemen, behouden vaart en goede thuiskomst. Daarna sluit de Voorzitter, te 21,50 uur, de vergade ring. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Typ.sA.B. Soest in zijn openbare vergadering van 29 September 1355. Coll,- De Secretaris, De Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 270