Nr. 7. 29 September 1955 110. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Donderdag, 29 September 1955, te 19*15 uur. VOORZITTER; de Burgemeester, de heer Mr. S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS; de heer J.J.J.M. Eesten Tegenwoordig de leden; C. van Andel, J. van den Arend, A. Brouwer, H.A. Butzelaar, H.J.S. Clemens, P. Grift, K. de Haan, A.p. Hilhorst (later), R. Hilhorst, mevrouw S.G.Land weer-de Visser, Lr. D.J.P. Oranje, mevrouw S.M. Polet-Musler P.C. Pieren, J.A. Schaafsma en M.M. van Wely. Afwezig met kennisgeving de leden; T. Dorresteijn, H.C. Klarenbeek, W.G. van Zadelhoff en J.D.L. Zoetelief. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens heet spreker in het bijzonder mevrouw Polet welkom. Het verheugt ons zeer, zo zegt hij, dat U weer in staat bent aan de werkzaamheden van de Raad deel te nemen. Wij hopen van harte, dat de goede keer in Uw gezondheid bestendigd zal mogen blijven. Mevrouw POLET-Musler zegt de Voorzitter dank voor diens vriendelijke woorden. Tevens dankt zij voor de allercharmantste bloemenhulde op haar tafel. De VOORZITTER deelt mede, dat de heren Van Zadelhoff, Klarenbeek, Dorresteijn en Zoetelief met kennisgeving afwezig zijn, terwijl de heer A.P. Hilhorst heeft bericht iets later ter vergadering te komen, 128. Vaststelling van de notulen der vergadering d.d. 12 Augustus 1955. Op voorstel van de heer Pieren wordt in regel 13 en 14 van boven op bladzijde 96 het woord "Amersfoort" vervangen door;" Soest". Vervolgens worden de notulen, overigens ongewijzigd, zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 129. Ingekomen stukken. a. Schrijven van de P.U.E.M. inzake verlaging electriciteits- tarieven, met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. De heer ORANJE vraagt, of ook de tarieven voor de open bare verlichting zijn veranderd. De VOORZITTER bevestigt dit. Hierop wordt het schrijven aangenomen voor kennisgeving. b. Afschrift van een aan B&W gezonden schrijven van C. Rolda- nus e.a., verzoekende geen vergunning te verlenen aan E.H. Eiedeldij voor het oprichten van een moffeloven enz. aan de Braamweg, met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. Mevrouw LANDWEER-de Visser zegt hedenmiddag een van de ondertekenaars van het bezwaarschrift te hebben gesproken, die haar heeft medegedeeld, dat de door het bedrijf van Eiedeldij veroorzaakte hinder is verdwenen. De heer Eiedeldij schijnt dus toch een oplossing te hebben gevonden om de hinder te voorkomen. Spreekster gaat dan ook thans gaarne accoord met het voorstel om dit stuk voor kennisgeving aan te nemen. De VOORZITTER deelt mede, dat deze materie toch nog in de Raad zal komen, omdat deze voor een gedeelte van het be- - drijf -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 272