29 September 1955 111. drijf ontheffing moet verlenen. Voor een ander gedeelte is de toestemming van de Raad niet vereist en daarvoor kunnen B&W een Hinderwetvergunning verlenen. De zaak wordt op het ogenblik bestudeerd. Er is een zitting in verband met de Hinderwet geweest. Op het ogenblik is een dieper ingaan op deze kwestie echter prematuur. Te zijner tijd zal de Raad nog in de gelegenheid worden gesteld over deze mate rie van gedachten te wisselen. Mevrouw LANDWEER-de Visser herinnert er aan, dat aan vankelijk de nadruk er op is gelegd, dat de omwonenden van dit bedrijf hinder ondervonden. Thans blijkt echter de hinder te zijn vervallen. Daar spreekster over deze kwestie meer heeft gesproken, achtte zij zich verplicht dit in het midden te brengen. De heer VAN ANDE1 acht de term "voor kennisgeving aan nemen" in het onderhavige geval onjuist gebruikt. Volgens de grote Van Dalen betekent deze uitdrukking; zich er verder niet aan storen. In Koenen v/ordt als betekenis van het woord kennisgeving aangegeven; (officiële) bekendmaking, medede ling. Voor kennisgeving aangenomen wil zeggen; zonder er zich verder om te bekommeren. Volgens hetzelfde woordenboek betekent het woord kennisneming; het zich verschaffen van bekendheid, onderzoek, inzage. De meeste mensen huldigen aan kennisgeving het door Van Dalen genoemde begrip: zich er verder niet aan storen. Het ingekomen stuk dient derhal ve voor kennisneming te worden aangenomen. De VOORZITTER wijst er op, dat de Raad op het ingeko men stuk geen beslissing kan nemen. Onder zulke omstandig heden spreekt men van; voor kennisgeving aannemen. Het stuk wordt aangenomen voor kennisgeving, c. Schrijven van J. Vos te Utrecht, waarin hij mededeelt zijn benoeming tot vakonderwijzer in de lichamelijke oefening niet te kunnen aanvaarden. Het stuk wordt aangenomen voor kennisgeving. d. Verzoek van het bestuur van de plaatselijke vereniging Soester Horeca-bedrijven om het maximum-aantal drank vergunningen met 5 te willen verhogen. De VOORZITTER steltvoor, dit verzoek te stellen in handen van B&W om prae-advies. De heer SCHAAFSMA acht het practischer, ook dit ver zoek voor kennisgeving aan te nemen, omdat het hem niet wenselijk voorkomt, het verzoek in overweging te nemen. De VOORZITTER wijst op het recht van het desbetref fende bestuur, een dergelijk verzoek te doen. Hetgeen de heer Schaafsma nu voorstelt komt er op neer, dit verzoek af te wijzen. Voordat de Raad te dien aanzien echter een beslissing kan nemen, zal hij het prae-advies van B&W moeten afwachten. Dit prae-advies kan perspectieven openen, waaraan de Raad thans niet heeft gedacht. De heer VAN WELY vraagt, of Gedeputeerde Staten reeds per 1 October een besluit van de Raad verwachten. Wan neer B&W in de volgende raadsvergadering met het prae-advies komen en er wordt een besluit genomen, is er dan nog tijd genoeg om de zaak geheel en al voor 1 Januari afgehandeld te hebben, ook voorat de beslissing in Den Haag betreft? - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 274