29 September 1955 112. De VOORZITTER zegt, dat de Kroon in deze een beslissing neemt, niet het College van Gedeputeerde Staten. Er is geen termijn voor gesteld. De Kroon zal echter nog in het jaar 1955 moeten beslissen. Hoe later een besluit dus in Den Haag Komt;, hoe minder tijd de Kroon heeft om er zich over te beraden. Het is daarom te betreuren, dat het verzoekschrift zo laat is gekomen. De heer VAN WELY heeft een paar weken geleden een schrijven van de Horeca-bedrijven ontvangen. Hij vermoedt daarom, dat het verzoek het College ook een dag of 14 geleden heeft bereikt, zodat er dan misschien tijd genoeg was geweest, vandaag al met het prae- advies te komen. Dan had de Kroon aanmerkelijk meer tijd gehad voor het nemen van een beslissing. Nu B&W eerst in de volgende raadsvergadering met een prae- advies komen, is het zeer de vraag of er in Den Haag nog voldoende tijd zal zijn voor het nemen van een besluit. Het gevaar is dan niet denkbeeldig, dat de belanghebbenden achter het net vissen. De VOORZITTER kan niet zien, wanneer het verzoekschrift is ingekomen, doch het is gedateerd 17 September 1955. Het zal dus op zijn vroegst op 18 September ten raadhuize zijn geweest. De tijd van 18 tot 29 September is niet voldoende om overleg te plegen met de Inspecteur van de Drankwet en andere autoriteiten, in het College zich naar aanleiding van dit overleg te beraden en een prae- advies op te stellen. Het is te betreuren, dat het verzoek eerst op 17 September is opgesteld. De heer CLEMENS wijst er op, dat ook de betrokkenen zelf ervan overtuigd zijn, te laat te zijn geweest Besloten wordt overeenkomstig het voorstel van de Voorzitter. e. Rapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten betreffende contröle administraties, met voorstel van B&W deze voor kennisgeving aan te nemen. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel van B&W. f. Besluiten tot het verstrekken van hypothecaire geld leningen met goedkeuring van Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht, met voorstel van B&W deze voor kennisgeving aan te nemen. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel van B&W. g

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 276