29 September 1955 - - 113. g. Schrijven van Bosman, Oude. Grachtje 15, inzake be bouwing van grond", gelegen aan de Klaarwaterweg hoek Oude Grachtje. Bit verzoek wordt gesteld in handen van B&W om prae-advies h. Overzicht van de verrichtingen van de gemeentelijke werkplaats ingevolge de sociale werkvoorzienings regeling voor handarbeiders over het 1e halfjaar 1955. Bit overzicht wordt aangenomen voor kennisgeving, 130. Verdeling door loting van de Raad in twee afdelingen in verband met de behandeling van de gemeentebegro ting. Bij loting wordt als voorzitter van de eerste afdeling de wethouder Be Haan en als voorzitter van de tweede afdeling de wethouder Van Zadelhoff benoemd. Bij loting worden de beide afdelingen als volgt samengesteld: Eerste afdeling: de leden J.B.1. Zoetelief, R.Hilhorst, H.J.S. ClemensBr. B.J.B. Oranje, P.C. Pieren, T. Borresteijn, A. Brouwer en' Mevr. S.G.Land weer-de Visser. Tweede afdeling: de leden H.C. Klarenbeek, A.P. Hilhorst, H.A. Butzelaar, M.M. van Wely, P,Grift, Mevr. S.M. Polet-MuslerJ.A. Schaafsma en C. van Andel 131oVoorstel tot benoeming van: a. een onderwijzeres aan de O.L. school Kerkebuurt (1-710); b. een onderwijzer aan de O.L. school te Soesterberg (1-709) Be VOORZITTER verzoekt de heren Van Andel en Van Wely voor de hedenavond plaatshebbende benoemingen met hem het stembureau te vormen. In de vacature onder a wordt met algemene (14) stemmen benoemd mejuffrouw G.G. Egthuizen te Zutphen. In de vacature onder b wordt met algemene (14) stemmen benoemd de heer B. Meerding te Burgh (Zld.). 132. Verzoek van J. de Jong, Eemstraat 4, om ontheffing van het bepaalde in de verordening ex art. 4, 1e lid der Hinderwet (1875), met afwijzend voorstel van B&W (1-706). Bit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. - 133 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 278