29 September 1955 114. 135. Voorstel tot vaststelling van bet partieel uitbreidings plan Kampweg (1-3091). De VOORZITTER deelt mede, dat in dit partiële uitbrei dingsplan ten opzichte van de bebouwingsvoorschriften enkele kleine wijzigingen zijn aangebracht in verband met een Koninklijk Besluit van 24 September 1954 ten aan zien van een uitbreidingsplan der gemeente Tilburg. Het gewijzigde voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 134. Voorstel tot: a. verlenging van de ontruimingstermijn van de onbewoon baar verklaarde woningen Bosstraat 33» 35 en 37 en De Zoom 5 1-695) b« onbewoonbaarverklaring van de woning Henriëtte Blaek- weg 2a (1-697 Deze voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 135. Voorstel tot instelling van een Huurcommissieals bedoeld in art. 8, derde lid, der Huurwet (1-714). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten tot instelling van een Huurcommissie. Met algemene (14) stemmen worden in deze commissie benoemd de heren Mr. C.J. van Arkel (voorzitter), J.G. P.M. Geurts (1e vice-voorzitter)W, Kerkhoff (vice- voorzitter, ter vervanging van de voorzitter), Mr. J. van Haselen (vice-voorzitter, ter vervanging van de 1e vice- voorzitter), B. van der Feijst (lid-huurder), G. van de Wansum (lid-verhuurder), P.C.J. van Dorssen üd-huurder G. Top (lid-verhuurder), S.P. Besselsen (plaatsvervangend lid-huurder, ter vervanging van de heer B, van der Feijst) J.J.W. Blom (plaatsvervangend lid-verhuurder, ter ver vanging van de heer G. van de Wansum), J.J.J. Cramer (plaatsvervangend lid-huurder, ter vervanging van de heer P.C.J. van Dorssen) en J. Mensink (plaatsvervangend lid verhuurder, ter vervanging van de heer C. Top). 136. Voorstel tot het toestaan van een aanvullend crediet voor verbetering van de Beukenlaan en de Nieuweweg (1-712). De heer SCHAAFSMA gaat met het voorstel accoord, doch betreurt het, dat de verbetering niet wordt doorge trokken tot het industrieterrein. De VOORZITTER deelt mede, dat de verbetering van de Beukenlaan en de Nieuweweg eerst ter hand zal worden ge nomen, omdat daar zo'n uitermate gevaarlijke verkeerssi tuatie bestaat. De weg is daar namelijk voorzien van een betonlaag met veel gebreken» Het wegdek is zeer oneffen en ligt veel te hoog ten opzichte van de bermen. De laan straat en de Beckeringhstraat zijn echter voorzien van een klinkerbestrating en daardoor veel minder gevaarlijk en urgent De heer SCHAAFSMA merkt op, dat de laanstraat en de Beckeringhstraat voor het industrieterrein de verbinding betekenen met de buitenwereld. Het is noodzakelijk dat deze verbinding goed is. Volgens dit voorstel zou men om het industrieterrein te bereiken na het te verbeteren gedeelte eerst nog over een zeer slechte bestrating moeten rijden. Dit betreurt spreker. De VOORZITTER zegt, dat het voorstel met de hoogste urgentie moet worden behandeld, omdat het in de bedoeling - ligt -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 280