29 September 1955 - -115. ligt, in het vervolg van deze weg de Laanstraat en de Beckeringlr straat nog op de begroting van 1955 te brengen. De heer GRIFT is het niet geheel met de heer Schaafsma eens, dat de weg, daar waar het goede gedeelte ophoudt meteen slecht gaat worden. Dit wil niet zeggen, dat er niets aan be hoeft te worden gedaan. De verbetering van de Nieuweweg is zo urgent, dat men er zich slechts over kan verheugen dat deze nu tot stand komt. In de Commissie is spreker reeds medegedeeld, dat de Directeur van Gemeentewerken met een van zijn ambtenaren is wezen kijken naar een verbreding van het wegdek in Bemmel met een stukje van 30 cm. Hier zal echter een stuk van 1,25 m aan weerszijden van de weg moeten worden "gebreid", omdat er metter tijd ook zwaar verkeer op zal komen. Is door de uitvoerder van het werk gegarandeerd, dat de kanten niet zullen gaan scheuren? De heer R. HILHORST wijst er op, dat men reeds druk met verbetering van de weg bezig is, nog voordat de Raad er een crediet voor heeft verleend. Het College dient dergelijke kapitale werken niet te laten uitvoeren zolang de Raad er niet over heeft kunnen discussiëren. Spreker heeft zich hetzelfde afgevraagd als de heer Grift. Y/at zal er gebeuren, als er aan de onderlaag van de weg iets mankeert? De wethouder van Openbare Y/erken heeft nog steeds niets medegedeeld over het onderzoek naar de betonvak- ken, die niet in ord„e waren. Wordt door het aanbrengen van een beturnen laag het gevaar van openspringen van de weg nu vermin derd of vermeerderd? Is dit onderzocht? Door het "aanbreien" van kanten wordt de weg zeer kwetsbaar, vooral omdat men er aan de veenkant zit. Men loopt de kans, dat de aangezette stroken weer zullen afbreken, al weet spreker dit niet zeker. Hoe denken de deskundigen er over? De heer VAN WELY herinnert er aan, dat niet zo lang geleden in de gecombineerde vergadering van de Financiële Commissie en de Commissie van Openbare Y/erken de Directeur van Gemeentewerken heeft meegedeeld, dat in de nabije toekomst de Beckeringhstraat en de Laanstraat een beurt zouden krijgen, maar dat dit niet zo urgent was als de verbetering van de Nieuweweg. Toen is ook gevraagd, of de aan te brengen kanten voldoende stevig zouden zijn voor het zware verkeer, zoals vracht- en steenwagensDe opzichter en de Directeur van Ge meente-werken hebben toen verklaard, dat dit zeker het geval zou zijn, gezien de voorzieningen aan de onderlagen. Er is toen ook gezegd, dat de betuinen of asfaltlaag over de weg door de aannemer zou worden gegarandeerd. Zouden er ongelukken met het wegdek gebeuren of zou het niet voldoen aan de gestelde eisen, dan zou de aannemer daarvoor verantwoordelijk zijn. De heer GRIFTs Zo was het niet! De heer VAN ANDEL zegt, dat de tijd zal moeten leren hoe het met de kwaliteit van de weg zal zijn gesteld. Het karakter van de weg blijft hetzelfde. Er zijn nu geen aparte fietspaden, als de weg klaar is zullen zij er ook niet zijn. De weg blijft dus even gevaarlijk, al wordt hij iets breder en het wegdek iets beter dan nu. Éij het toenemende verkeer zal het karakter van de weg echter niet worden gewijzigd. Bij de eerste opzet zou dit wel gebeuren. Het fietspad was toen al uit gestippeld, dat nu is los gelaten en er werden aan alle kanten onteigeningen gepleegd. - Er -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 282