29 September 1955 116 Er wordt nu goed geld naar een kwaad doel gegooid. Zou het niet veel beter zijn, direct een groter project op touw te zetten, dat breder is opgezet en waarbij fiets paden aanwezig zijn? Binnen 10 jaar zou dit toch nodig zijn. Daarom is het beter, nu een afdoende oplossing te zoeken. De heer CLEMENS brengt in herinnering, dat in de ge combineerde commissievergadering de wethouder de behoefte aan fietspaden urgent heeft genoemd, maar dat het te lang zou duren als de verbetering van de weg er op zou moeten wachten, nu er onteigeningen voor moeten plaats vinden. De weg is zo slecht, dat de verbetering ervan niet op de onteigeningen kan wachten. In ieder geval zullen ook de fietspaden - naar de toezegging van de wethouder - er zo spoedig mogelijk komen. De heer BUTZELAAR acht zeer veel zorg aan de verbe tering van de weg noodzakelijk, omdat er veengrond is. Men kan de aannemer echter niet aansprakelijk stellen voor de mogelijkheid, dat grond over twee of drie jaar gaat werken. Wel kan hij echter aansprakelijk worden gesteld voor het onderdek. Spreker is huiverig voor het ontstaan van scheuren. De heer ORANJE noemt de verbetering van de Nieuweweg inderdaad urgent. Urgenter is echter nog het aanbrengen van fiets- en voetpaden langs de rijksweg, aan het ge deelte tussen de Kerkstraat en het begin van de Birkstraat dat levensgevaarlijk is en waar ongelukken onvermijdelijk zijn. De thans voorgestelde verbeteringen mogen overige noodzakelijke verbeteringen niet in de weg staan. Mevrouw POLET-Musler zegt, dat op de gecombineerde commissievergadering de toezegging is gedaan, dat zou worden onderzocht hoe lang de garantie zou gelden. Er was sprake van een garantie van 10 jaar als op ieder werk, dooh er zou worden nagegaan of er een langere garantie zou komen. Voorts is toen toegezegd, dat zo gauw mogelijk zou worden begonnen met de onteigening van de voor fietspaden benodigde grond. Om die onteigening draait alles, Er kan best reeds met het wegdek worden begonnen voordat de fietspaden worden aangebracht. Er dient nu echter wel reeds met de onteigeningen een aanvang te worden gemaakt, De VOORZITTER zegt, dat het College zo spoedig moge lijk zal komen met een voorstel tot aanleg van rijwiel en wandelpaden in de Kerkstraat. Er vinden thans echter nog onderhandelingen plaats met de eigenaren van grond. Deze kunnen nog wel zoveel tijd in beslag nemen, dat de voorgestelde verbetering aan de Nieuweweg reeds klaar is voor zij ten einde zijn. Deze verbetering loopt erg vlot en is over een paar maanden al klaar. Ook in het toekomstig profiel van de Nieuweweg en de Beukenlaan zijn fiets- en wandelpaden opgenomen. Daarvoor is echter grondafstand nodig, waar geruime tijd mee heengaat. De verbetering van de weg kan, met het oog op de gevaarlijke toestand ter plaatse, daarop niet wachten. Daarom wordt nu reeds een gedeelte van het - plan -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 284