29 September 1955 - - 118. b, het bestuur van de Chr. u.l.o.school tot het aanschaf fen van nieuwe leerboeken voor handelsrekenen i.v.m. gewijzigde exameneisen (1-5086). 143.Voorstel tots a. toekenning van een subsidie over 1954 aan het Bestuur van de Utrechtse Christelijke Boeren- en Tuindersbond ten behoeve van de lagere landbouwschool te Baarn (1-694)5 b. afwijzing van een subsidie-aanvrage over het cursus jaar 1953/1954 van de Gelderse Chr. Boeren- en Tuin dersbond te Arnhem ten behoeve van de Chr. Landbouw school te Putten (1-702). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomst de voorstellen 137-143 besloten. 144. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet ten be hoeve van de samenstelling van een schetsplan en kosten- begroting betreffende verbouw en uitbreiding van het ge meentehuis (1-704). Be heer SCHAAFSMA begrijpt uit het voorstel, dat de Raad thans alleen een crediet zal beschikbaar stellen voor het laten maken van een schetsplan. De principes die in het stuk naar voren komen omtrent de taak en de inrichting van een gemeentehuis staan op het ogenblik dus niet ter discussie. Later zal men dan kunnen zien wat ervan te recht is gekomen. De gemeente laat dus aan de architect over wat hij haar voor zal leggen. De VOORZITTER bevestigt dit. De heer ORANJE vraagt zich af, of het antwoord van de Voorzitter aan de heer Schaafsma wel helemaal juist is. Het is toch niet de bedoeling aan de architect over te laten bij voorbeeld of de diensten al dan niet geconcen treerd moeten worden? In de voordracht is immers niet voor niets reeds een bepaalde voorlopige indeling aangege ven. De VOORZITTER zegt, dat het inderdaad niet zo'n sim pele kwestie is. Bij een gemeentehuis heeft men te maken met de zuiver technische organisatie van de gemeente, na melijk de bureaux en diensten. In de eerste plaats zal het gemeentebestuur zich hebben te beraden over een bepaalde concentratie in deze. De hoofden van diensten zullen hun wensen hebben omtrent de groepering der vertrekken van de aan hun zorgen toevertrouwde diensten. Daarnaast moet bij een gemeentehuis het algemene aspect van een dergelijk ge bouw in het oog worden gevat, namelijk? de functie van een raadhuis als huis der gemeente. Men moet rekening houden met de factoren op het gebied van het bestuur en de re presentatie. Spreker stelt zich voor, dat de architect bij de uit werking van zijn plan een zeer nauw contact zal onderhouden met het College en de hoofden van diensten en dat daaruit zal groeien een bepaalde conceptie. In het prae-advies brengen B&W zelf al enige punten naar voren, waarvan zij van mening zijn, dat ze bekeken moeten worden bij het ont werpen der plannen. De gedachten van het College gaan dus al in een bepaalde richting zonder dat deze nu reeds als - vaststaand -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 288