i 29 September 1955 119' vaststaand moet worden aangenomen. Uit het contact en de ge- da chtenwisseling met de architect zullen immers nieuwe ideeën kunnen groeien. Hetgeen in het prae-advies staat vermeld is slechts bedoeld als een leidraad voor de architect. Spreker gelooft, dat ook de heer Schaafsma het op deze wijze heeft begrepen. (De heer A.P.Hilhorst komt, te 20,25 uur, ter vergade ring) De heer SCHAAFSMA merkt op, dat ook het tot de gemeente Soest behorende Soesterberg t.z.t. wel eens hogere eisen zou kunnen stellen aan de daar gevestigde hulpsecretarie. Spreker staat persoonlijk op het standpunt, dat Soest de plaats is, waar het gemeentehuis voor de gehele gemeente behoort te staan, doch met de te maken plannen moet ook rekening worden gehouden met de belangen van de Soesterbergse bevolking. Soesterberg en Soest liggen wel naast elkander, doch hun belangen zijn niet altijd precies dezelfde. Het bouwen van een nieuw raadhuis is noodzakelijk en spreker hoopt, dat de plannen daartoe binnen niet al te lange tijd verwezenlijkt zullen worden. De heer ORANJE betreurt het, dat de raadsleden uit Soesterberg de neiging hebben de nadruk er op te leggen, dat Soesterberg iets anders is dan de rest van de gemeente Soest. Spreker zou gaarne willen, dat over de bult heen werd gekeken. Hij beschouwt Soesterberg en Soest als een eenheid. Het mag dan een twee-eenheid zijn, doch daarbij zou hij "twee" klein en "eenheid" groot willen schrijven. De nota van het College heeft spreker met belangstel ling gelezen. Daarin worden zeer veel aantrekkelijke denk beelden gelanceerd. Uit de door B&W in de voordracht gestelde criteria blijkt, dat de voorgestelde herbouw zeer dicht nieuw bouw zal benaderen, zij het dan een nieuwbouw met gebruikma king van hetgeen er reeds staat. In de nota wordt verder gesproken van het instellen van een kleine commissie, die het vraagstuk van de stadhuisbouw zal beoordelen. Waarschijnlijk heeft men daarmede op het oog een commissie, die contact moet onderhouden met de architect. Het is dus wenselijk, nu reeds een architect in te schakelen, die, naar spreker hoopt, echter niet dezelfde zal zijn als de architect die uiteindelijk de opdracht krijgt. Bij een zo groot project kan het zeer goed wenselijk blijken te zijn, bij voorbeeld door middel van een prijsvraag v-an de inzichten van andere architecten kennis te nemen. Spreker wil zich ten aanzien van de architect dus nog geenszins binden. De voordracht heeft terecht verwezen naar de nota van Prof. Granpré Molière. Deze is niet de eerste de beste, zodat - het kan worden gewaardeerd dat hem in 1941 advies is gevraagd. Zijn conclusie was echter2 Gaat vooral niet verbouwen, maar bouwt een nieuw gemeentehuis. Het College stelt zich nu zonder meer op het standpunt, dat nieuwbouw te duur zou worden. Spreker neemt dit wel aan, maar had het toch graag nader ge motiveerd gezien. Vooral nu de verbouwing zich ook zal uit strekken tot de twee belendende percelen, zal de opzet niet zo heel veel meer verschillen van nieuwbouw. Volgens Prof. Granpré Molière moet verbouwing worden afgeschreven in 20 jaar, terwijl nieuwbouw wordt gesticht voor 200 jaar. Het - vraagstuk -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 290