29 September 1955 120. vraagstuk van de duurte komt daardoor toch in een geheel ander licht te staan. Het is daarom niet wenselijk, zich thans reeds te binden aan verbouwing, maar de kosten ervan na te gaan en deze te vergelijken met de kosten van nieuw bouw. Eerst dan zal een juiste beslissing mogelijk zijn. Het gaat dus niet aan, de nota van Prof. G-ranpré Molière zo gemakkelijk ter zijde te leggen. Het G-emeentebestuur dient de kracht en de fantasie op te brengen, iets neer te zetten wat Soest meer waardig is dan een verbouwing ooit kan zijn. De heer PIEREN wil, nu Soesterberg ter sprake is ge komen, ook iets zeggen. De drie Soesterbergers in de Raad gevoelen zich geheel één met de gemeente Soest. Spreker hoopt, dat dit binnenkort tot nadere uitdrukking zal komen wijkraad als voor Soesterberg eventueel zal worden aangeno men. Over de huisvesting van de hulp-secretarie in Soester- Wijziging berg is reeds bij de behandeling van de begroting voor 1954 goedgokaur^esproken, waarbij spreker toen heeft voorgesteld, even tueel voor de Soesterbergers de mogelijkheid te scheppen, niet de reis over de bult te moeten maken bij elk wisse wasje. Het plan tot oprichting van een hulpsecretarie is nu in een vergevorderd stadium. In de loop van 1956 zal met de bouw een aanvang kunnen worden gemaakt. De toestand is op het ogenblik nog beroerder dan voorheen, doordat de heer Luijfde secretarie-ambtenaar, niet meer in het zelfde pand aanwezig is en nog slechts over een kleine kantoor ruimte in Soesterberg beschikt. Het is daarom te hopen, dat de bouw van de hulpsecretarie spoedig ter hand zal worden genomen. Mevrouw POLET-Musler heeft met grote belangstelling de nota gelezen. Inderdaad ligt een concentratie van de diensten voor de hand. Zij is bij het lezen enige keren ge stuit op het woord loketten. Het zal toch niet de bedoeling zijn, met loketten te gaan werken? Dit is een verouderde opvatting. Het werken zonder loketten is prettig en geeft een beter contact met de mensen. De heer ORANJE s'luit zich gaarne aan bij de woorden van mevrouw Polet. Door omstandigheden komt hij geregeld in verschillende raadhuizen in de Provincie, onder welke ook raadhuizen met loketten. Deze loketten zijn een steen des aanstoots. In Breukelen worden de mensen daarentegen ont vangen aan een lange toonbank, hetgeen veel aangenamer en beter is. In Soest dienen stellig geen loketten in het raadhuis te komen. De VOORZITTER wijst er op, dat de bouw van een nieuw of het verbouwen van het bestaande raadhuis in Soest niets te maken heeft met een eventuele hulpsecretarie in Soester berg. Het raadhuis is de plaats van het G-emeente bes tuur en de centrale administratie, de hulpsecretarie in Soesterberg is een zekere service van het gemeentehuis aan de Soester- berger bevolking. Er zijn gemeenten met 10 of meer dorpen die geen hulpsecretarie hebben. De hulpsecretarie in Soester berg is slechts een zekere service, geboden voor bepaalde onderdelen van de administratie, die met de bouw en de om vang van een raadhuis niets te maken hebben. - In -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 292