29 September 1955 - - 122. een zeer goed resultaat zal worden verkregen, wanneer een architect wordt gevonden, die dit werk aan kan. De heer Oranje heeft gezegd, dat de gemeente niet gebonden is aan de architect, die het schetsplan maakt. Dat is natuurlijk waar. Wanneer het schetsplan niet bevalt en het gemeentebestuur heeft geen vertrouwen in de architect, kan het hem laten schieten. Dit zou echter inhouden dat geruime tijd verloren zou gaan. Een schetsplan is namelijk niet zo'n eenvoudig project. Met het maken daarvan gaan een paar jaar heen. Door de door B&W voorgestelde gang van zaken kiest men bewust voor één architect en niet voor een prijsvraag. Er zijn ook gemeenten, die een prijsvraag heb ben uitgeschreven. De ervaring daarmede is, dat het goed kan gaan, doch dat het ook een ontzettende lijdensweg kan worden, die vreselijk veel geld vergt. Het College vraagt thans 10.000,voor één architect. Bij een prijsvraag met drie of vi jf architecten zou het drie of vijf maal 10.000,moeten vragen. Wanneer zo'n prijsvraag niet aan de verwachtingen blijkt te voldoen, is men geruime tijd aohtergekomen en veel geld kwijt. Er zijn enkele grote gemeenten, die reeds tientallen jaren bezig zijn aan een stadhuisplan via een prijsvraag. Naar het oordeel van het College is het juister de opdracht voor een schetsplan te geven aan één architect, die ervaring heeft met het bouwen en verbouwen van gemeentehuizen en die als architect zeer goed bekend staat. Zou achteraf het schetsplan toch niet de goedkeuring van het gemeentebestuur kunnen wegdragen dan is de aan het plan bestede tijd natuurlijk verloren. Er zal dan immers een nieuwe architect gekozen moeten worden, die zich weer geheel opnieuw moet inwerken. Wat betreft de kwestie van de loketten merkt spreker op, dat de werkzaamheden in een gemeentehuis ontzettend verschillend zijn. De meeste zaken lenen zich niet voor afdoening aan loketten, doch er zijn ook kwesties van zuiver administratieve aard - bij voorbeeld bij de afdeling Be volking - die het beste aan een loket kunnen worden afge daan. Dit probleem is echter nog een dermate detailkwestie, dat het eigenlijk overbodig is daar thans reeds over te spreken. In het schetsplan zal met eventuele loketten ze ker nog geen rekening worden gehouden. Dit probleem gaat pas spelen wanneer de ruimten tot in de finesses zullen worden uitgewerkt en ingedeeld. Er is dus nog alle tijd zich er over te beraden, of er inderdaad loketten moeten komen en zo ja, waar ze moeten worden geplaatst. De heer SCHAAESMA. vraagt zich af, waarom voor het nieuw te bouwen gedeelte van het raadhuis niet wordt ge bruikt het tegenover het huidige gemeentehuis gelegen ter rein. Daar staat het enige jaren geleden geplaatste ge bouwtje van de V.V.V. Thans heeft spreker de neiging te zeggen, dat dit gebouwtje er te kwader ure is neergezet. Mevrouw LANDWEER-De Visser is het geheel met de Voorzitter eens, wanneer deze zegt, dat het nieuwe gedeel te van het raadhuis het kenmerk moet dragen van de tegen woordige, moderne tijd. Verder zegt de Voorzitter echter, dat hij het aan de architect wil overlaten, of het nieuwe - gedeelte -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 296