29 September 1955 125. mogen aldaar niet roken" houdt een absoluut verbod in. Toen dit voorstel bij het College binnenkwam, was het gehele punt van roken in de raadsvergaderingen een onderwerp van bespreking. Er zijn heel wat gemeenteraden in het land, waar het roken in de raadszaal geheel en al is verboden. Het College heeft er wel aan gedacht, een dergelijke bepaling ook in Soest in het Reglement van Orde op te nemen. Heel wat raadsleden zouden B&W daarvoor dankbaar zijn geweest. De air-condition in de raadszaal is nu eenmaal niet zo, dat men er ongemerkt kan ro ken. Andere raadsleden zouden een rookverbod echter een beetje moeilijk hebben gevonden. Gezien de inspanning van het vergade ren en het raadswerk heeft het College voor de raadsleden toen geen verbod willen voorstellen. De noodzaak bleef echter be staan, er voor te zorgen dat de lucht in de raadszaal niet nog erger verduisterd zou kunnen worden. Het College heeft toen aan het publiek gedacht, dat uit belangstelling de vergaderingen bijwoont. Van deze mensen mag worden verondersteld dat zij ge noeg respect kunnen opbrengen om er toe bij te dragen, dat de atmosfeer in de raadszaal niet nog slechter wordt dan zij al is De heer CLEMENS zegt, dat er in de Raad een lid is, dat om persoonlijke redenen niet mag roken. Als dit lid na een raadsvergadering zijn jas in de kast hangt, gaat hij er de volgende dag echter speciaal langs om de rook te ruiken. Al rookt men zelf niet, dan behoeft men nog geen tegenstander van roken te zijn. De heer VAN ANDEL is het door de heer Cleinens bedoelde lid. Waar het thans om gaat, is de "kronkel" in artikel 41, niet om het roken zelf. Mevrouw POLET-Musler ondersteunt het voorstel van de heer Clemens. Zij vraagt of ook aan de orde komt een rookver bod voor de raadsleden. De VOORZITTER ontkent dit. Er is te dien aanzien rijp beraad geweest in het College. Het voorstel van de heer Clemens om de aanvulling van het eerste lid van artikel 41 te schrappen wordt daarop in stemming gebracht en aangenomen met 11 tegen 4 stemmen. Voor hebben gestemd de ledens Clemens, Schaafsma, R. Hilhorst, mevrouw Polet-MuslerVan Wely, Butzelaar, Oranje, Brouwer, A.P, Hilhorst, Grift en Pieren. Tegen hebben gestemd de ledem De Haan, mevrouw Land weer-de Visser, Van Andel en Van den Arend. Het aldus gewijzigde voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 146. Voorstel tot uitbreiding van de Commissie Openbare Werken met twee leden 1-711 Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. Voor de in verband met dit voorstel plaatshebbende benoemingen worden ingeleverd 15 biljetten, waaronder 5 blanco- stemmen. Benoemd worden mevrouw S.M.Polet-Musler met 13 en de heer Dr. D.J.P. Oranje met 14 stemmen. 147. Voorstel tot het verlenen van een (aanvullend) crediets a. voor de uitbreiding van het gasbuizennet (1-705) b. voor de aankoop van gaswarmwaterapparaten (1-703). - 148 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 302