i 29 September 1955 - - 126. 148. Voorstel tot het aangaan van een gemeenschappelijke rege ling voor de financiering van de tewerkstelling en de daarmede verbonden revalidatie van lichamelijke en gees telijk gehandicapten met de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Hoevelaken, Hoogland, Leusden, Soest, Stou- tenburg en Woudenberg III-692/3066) De voorstellen 147 en 148 worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 149- Voorstel tot het verlenen van subsidie aan; a. de Stichting Ned. Herv. Gezondheidszorg "De Wijkver pleging" te Soest over 1954 en 1956 (111-701/5074). De heer ORANJE merkt op, dat in dit voorstel wordt gesproken van het verlenen van een subsidie voor 1956. Kan de Raad echter nu reeds een crediet voor 1956 ver lenen? De wethouder DE HAAN deelt mede, dat volgens de Armenwet voor het volgende jaar reeds een principe-be sluit kan worden genomen. Het is prettig, dat dit besluit nu al kan worden genomen, want dan kan er met het opmaken van de begroting rekening mede worden gehouden. De heer ORANJE meent, dat de Raad volgens de Gemeen tewet dit besluit thans niet kan nemen. De VOORZITTER merkt op, dat volgens de Gemeentewet het besluit tot een dergelijk subsidie wederom bij een afzonderlijk raadsbesluit moet worden genomen. Het is mogelijk dit bij de begroting te doen, waarbij de Raad alsnog kan overwegen met dit subsidie al dan niet accoord te gaan. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen, b, de Commissie "Gezinsverzorging" uitgaande van de Diaconie der Hervormde Gemeente over 1954 (III-691). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 150. Voorstel tot het garanderen van rente en aflossing van aan 10 deelnemers van de Bouwkas Ned. Gemeenten te ver strekken geldleningen. 151. Voorstel tot het aangaan van een geldlening (IV-713). 152. Voorlopige vaststelling rekening gasbedrijf 1953. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de voorstellen 150-152 besloten. 153. Benoeming leden en plaatsvervangende leden van de Commis sie voor het georganiseerd overleg (IV-696). Ingeleverd worden 15 stembiljetten. Tot leden worden benoemd de heren R. Hilhorst met 15 en J.A. Schaafsma met 14 stemmen. Eén blanco stem is uitgebracht. Tot plaatsvervangers van de hierbovengenoemde verte genwoordigers worden benoemd resp. de heren P. Grift en Dr. D.J.P. Oranje, beiden met 14 stemmen. Twee blaco stemmen zijn uitgebracht. De heren R. HILHORST, SCHAAFSMAGRIFT en ORANJE verklaren hun benoeming te aanvaarden. De VOORZITTER dankt de leden van het stembureau voor de verrichte werkzaamheden. - 154 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 304