29 September 1955 128. ming te geven. Dit geldt temeer, omdat het terrein "bij zonder gunstig gelegen is voor de twee adspirant-kopers. Menen de omwonenden, dat hun uitzicht nu "bedorven zal zijn, dan kunnen zij daar door middel van een beplanting aan het einde van hun tuinen een eind aan maken. Men kan nu eenmaal niemand een eeuwig durend fraai uitzicht op tuinen garanderen. In elke zich ontwikkelende plaats ver liest men vaak iets van het mooie uitzicht. Dit ligt he lemaal in de lijn van de ontwikkeling en is voor het on derhavige terrein altijd zo uitgestippeld. De heer R. HILHORST wijst er op, dat het College in Soest voorstaat, dat alle rommelige uitzichten en uit zichten ook achter de woningen verdwijnen. Bij de gemeen tewoningen is daar reeds naar gekeken. Nu wil het College echter een binnenterrein, waar een stuk of vier straten omheen zijn waar mensen wonen, een zodanige bestemming geven, dat de toekomstige bezitters ervan zelf de rommel kunnen organiseren. Daarmee slaan B&W wel geheel en al de plank mis, Het overeengekomen contract biedt te dien aanzien weinig waarborgen. Wat voor uitweg komt er op de Schrikslaan? De VOORZITTER zegt, dat de uitweg, de weg die op het terrein uitloopt, ook door de gemeente wordt verkocht. De kopers zullen dus zelf moeten weten, wat voor weg zij er van willen maken. Om het in- en uitrijden over het voet pad mogelijk te maken is de gemeente bereid, het trottoir ter plaatse te verlagen, als er althans voor wordt be taald. Het College heeft alleen te maken met dit stukje over het voetpad, de rest loopt over eigen terrein. De vergelijking met de tuinen van de woningwetwonin gen gaat mank. Deze sluiten direct bij de huizen aan, die een binnenterrein hebben dat lang niet de afmetingen heeft van het terrein waar het thans om gaat. Ook het laatste is weliswaar niet groot, maar de huizen eromheen hebben toch hun eigen, redelijk grote tuinen. Deze tuinen blijven goed. Alleen het er aan grenzende binnenterrein komt in exploitatie. De tuinen kunnen zodanig worden be plant, dat de bewoners de loodsen niet meer kunnen zien. De heer BUTZELAAR acht het volkomen billijk, de ter plaatse gevestigde aannemers de mogelijkheid te bieden, er hun materiaal te bergen. Is het uitzicht misschien mooi als er brandnetels groeien en de kinderen er loopgraven maken? De VOORZITTER wijst er eveneens op, dat het niet aan willekeurige mensen, maar aan twee mensen uit die buurt wordt verkocht. Het voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met aantekening, dat de heer R. Hilhorst geacht wenst te worden te hebben tegengestemd. b. gelegen nabij Park Vredehof aan A.J.M. van Asten te Amsterdam (V-3094) c. idem aan G-.C.M.M. Nijman te Rotterdam (V-3085); d. gelegen nabij de Foekenlaan aan A. van Dam te Leeuwar den (V-3083 De voorstellen 155 b-d worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. - 156 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 308