- 15 - woningen Bosstraat 33» 35 en 37 en de Zoom 529 sept.'55 114 Onbewoonbaarverklaring Henr. Blaekweg 2a29 sept.'55 114 Verlenging van de ontrui mingstermijn van een aantal onbewoonbaarverklaarde wo ningen28 okt'55 149/50 Onbewoonbaarverklaring van de woningen Hartweg 10 en 12, alsmede de woning Korte Hart weg 3128 jan. '55 8 WONINGBOUW. -1.778.532 Voor kennisgeving aannemen van rapport directeur ge meentewerken betr.gebreken aan de 44 woningen, staan de aan de Gen.Spoorstraat te Soesterberg. 9 febr.'55 23 Bouw van 114 woningen en beschikbaarstelling daar voor benodigde crediet9 febr.'55 29/30 Intrekken besluit 28-6-'54 betr.verlenen crediet voor de bouw van 34 woningen.... 9 febr.'55 30 Verlaging van de huur van 105 woningwetwoningen25 mrt. '55 51 Verlenen krediet ter uit voering van de hypotheek en voorschotregeling part. woningbouw12 aug. '55 103 Beschikbaarstelling crediet voor de bouw van 123 wo ningen in Soesterberg en tot het verlenen van machti ging tot het geven van op dracht voor deze bouw van openbare of onderhandse aanbesteding......12 aug. '55 104/107 WONINGBOUWVERENIGINGEN -1.778.532 Schrijven raadslid Pieren met betrekking tot de wo ningstichting "Ons Belang" 19 apr. '55 55/60 Goedkeuring van het royeren van een hypotheek rustende op de door de St.Joseph te verkopen grond28 nov. '55 152 WONINGBOUW VOOR BEPAALDE CATEGORIËN BEWONERS. -1.778.535 Verhoging bedragen genoemd in raadsbesluit van 18-12- '53 en 26-11-'54 tot machti ging B&W tot garanderen van juiste betaling van rente en aflossing van de geldle ning aan te gaan door de Coöp.Ver. van de Vrijz.Prot. Bejaardenzorg "Braamhage" G.A.bij de N.V.Bouwkas Nrd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 30