29 September 1955 129. 156. Voorstel tot ruiling van grond met de erven Insinger (V-3095). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 157. Voorstel tot onteigening van gronden, gelegen tussen de Gen. Winkelmanstraat en de Prof. lorentzlaan te Soesterberg. De VOORZITTER deelt mede, dat dit voorstel niet bij de stukken kon zijn. Het heeft ter visie gelegen en er konden bezwaren tegen worden ingediend, wat niet is gebeurd. Het gaat om grond van "Comewo", die in de vorige raadsvergadering reeds is gekocht. Het blijkt echter niet mogelijk te zijn, de grond rechtsgeldig te transporteren, omdat "Comewo" juridisch zijn wil niet kan uitdrukken. De enige methode, de grond toch op naam van de gemeente te krijgen, is onteigening. Deze geschiedt nu in overleg met de heren van "Comewo". Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt, of aan deze procedu re ook financiële consequenties zitten. De VOORZITTER; Ja zeker- Het wordt thans een procedure voor de rechtbank. De grond wordt opnieuw geschat. De grootste strop is echter het tijdverlies. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 158. Opnieuw verpachten van grond, gelegen nabij de Julianalaan aan W. Benschop (V-3052) 159. Opnieuw verhuren van grond, gelegen nabij de Bosstraat aan de Katholieke Padvindersvereniging St. Don Bosco (V-3088) 160. Wijziging van de huurovereenkomst met A.J.J. van Marle t.a.v, het pand Veldm. Montgomeryweg 33 (V-3084). 161. Belastingreclames. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de voorstellen 158-161 besloten. 162. De VOORZITTER deelt mede, dat het Huisvestingsbureau der gemeente op het ogenblik gevestigd is in het pand Steen- hoffstraat 5, dat door de gemeente is gehuurd en waarvan een gedeelte weer is onderverhuurd aan de Rijksgebouwendienst ten behoeve van het Arbeidsbureau en de Rijksbelastingdienst. Het Arbeidsbureau heeft met een enorm ruimtegebrek te kampen en zou bijzonder geholpen zijn, wanneer het Huisvestingsbureau het pand verliet. Het is de gemeente op het ogenblik mogelijk in het pand Steenhoffstraat 7 twee kamers met een eigen opgang te Piuren, waardoor het pand Steenhoffstraat 5 geheel ter be schikking zou kunnen worden gesteld van de Rijksgebouwendienst. Het College stelt de Raad daarom voor bedoelde twee kamers met ingang van 1 October te huren ten behoeve van de dienst Huis vesting voor de prijs van 26,85 per maand. De heer ORANJE vraagt, of het niet gewenst is, dat de gemeente zich dan als huurder van het pand Steenhoffstraat 5 terugtrekt De VOORZITTER acht dit niet gewenst. Wanneer de gemeen te het pand Steenhoffstraat 5 aanhoudt, kan zij er wederom over beschikken, wanneer het Arbeidsbureau er eventueel uit zou trek ken. Op dat moment is het nog altijd mogelijk, dat de gemeente de huur opzegt. Gezien het voortdurend groter wordende tekort aan ruimte voor de gemeentediensten, is het echter zeer goed mogelijk, dat de gemeente dan zeer blij zal zijn met de beschik baar komende ruimte. De heer ORANJE vraagt zich af, of er geen moeilijkheden - kunnen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 310