29 September 1955 - - 130. kunnen ontstaan, doordat de gemeente nog een aantal jaren aan het huurcontract vast zit, nadat de Rijksgebouwendienst het pand niet meer nodig zou hebben. De VOORZITTER meent, dat de huur te allen tijde kan worden opgezegd. Bovendien zal de eigenaar er prijs op stellen, dat de overheid het gebouw verlaat. In dit op zicht zullen zich dan ook geen moeilijkheden voordoen. Mevrouw LANDWEER-de Visser herinnert er aan, dat er een kwestie was tussen de eigenaar en de gemeente over de huur van het pand Steenhoffstraat 5. Is dit nu geregeld? De VOORZITTER deelt mede, dat er omtrent de huur van dit pand een procedure aanhangig is bij de kantonrechter. De beslissing is nog niet gevallen. Hierop wordt het voorstel om in het pand Steenhoff- straat 7 twee kamers te huren voor 26,85 per maand zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 163. Op voorstel van de Voorzitter wordt voorts zonder hoofdelijke stemming besloten een crediet van 400, beschikbaar te stellen om voorzieningen aan te brengen in het pand Steenhoffstraat 7. 164. Verder wordt zonder hoofdelijke stemming besloten het gehele pand Steenhoffstraat 5 aan de Rijksgebouwendienst te verhuren voor 60,per maand. 165. De VOORZITTER doet mededeling van nog een nagekomen voorstel, dat betreft het verlenen van een zakelijk recht in verband met een door de P.U.E.M. te leggen kabel in de Dorresteinweg en de Laanstraat. Hiervoor zullen de gebrui kelijke voorwaarden worden gesteld. Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 166. Rondvraag. De heer VAN WELY merkt op, dat de Raad hedenavond wederom bouwgrond heeft verkocht aan de Foekenlaan. De mensen die daar reeds wonen klagen steen en been over de in deze buurt heersende duisternis. Er schijnt daaromtrent een adres aan de gemeente te zijn gezonden, dat spreker bij de ingekomen stukken heeft gemist. De VOORZITTER zegt, dat dit dan een brief moet zijn geweest, die in ieder geval niet aan de Raad, doch aan B&W is gericht. De heer VAN WELY vraagt, of er aandacht aan het ver zoek zal worden geschonken. De VOORZITTER zegt, dat deze kwestie nog niet in het College is behandeld. Hij kan hierover dan ook geen enkele mededeling doen. Het gemeentebestuur moet er echter voor waken niet de weg op te gaan om overal waar men klaagt maar een lantaarn te plaatsen. Er moet ten aanzien van de verlichting volgens een systeem te werk worden gegaan. De gemeente tracht op het ogenblik de achterstand op het ge-__ bied van de straatverlichting langzamerhand in te halen. Er wordt begonnen met de wegen, waar het meeste verkeer is en waar dus het grootste aantal mensen van verbetering der ver lichting kan profiteren. Pas later komen de wegen met minder verkeer aan de beurt. De heer BÏÏTZELAAR merkt op, dat bij de behandeling der ingekomen stukken een schrijven van W. Bosman, Oude - Grachtje -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 312