29 September 1955 - - 131 Grachtje 15» in handen van B&W is gesteld om prae-advies. Spreker is ter ore gekomen, dat de heer Bosman indertijd grond heeft afgestaan aan de gemeente. Het schijnt, dat hij daarbij mondeling toestemming heeft gekeregen - spreker weet niet of het juist is - om op de in zijn schrijven bedoelde grond te bouwen. Thans blijkt echter uit het uitbreidingsplan, dat op deze grond absoluut niet mag worden gebouwd. Hoe zit dat? Be heer A.P. HILHORST; De heer Bosman had moeten zorgen, dat hij die toezegging zwart op wit had! De VOORZITTER zegt, dat deze zaak nog in onderzoek is, zodat hij de heer Butzelaar thans moeilijk kan antwoorden. De heer ORANJE vestigt nog eens de aandacht op de levensgevaarlijke toestand, die door het ontbreken van rij wielpaden is ontstaan na het verbreden van de Rijksweg en wel de Kerkstraat en het eerste gedeelte van de Birkstraat. De Voorzitter deelt mede, dat er onderhandelingen met de betrokken eigenaren worden gevoerd orn de benodigde grond in handen te krijgen. Deze onderhandelingen verlopen gunstig. De heer ORANJE; Als hier moeilijkheden zijn, is er wel reden om tot onteigening over te gaan. De VOORZITTER gelooft, dat de grond sneller in handen van de gemeente zal komen door minnelijk overleg dan door ont eigening. Mevrouw LANDWEER-de Visser vestigt er de aandacht op, dat in het begin van de Koninginnelaan van Nieuwerhoek tot de winkel van de dames Tolboom aan de kant van het perceel van de heer Zoetelief het trottoir in het geheel niet betegeld is. Er ligt wel een stapeltje tegels. Is het de bedoeling ook dit ge deelte te betegelen? De VOORZITTER weet niet, wat de reden ervan is. Wel weet hij, dat aan de Koninginnelaan bij de bushalten enige parkeerhavens zijn gemaakt, ook bij de winkel van Waal. Het ligt in de bedoeling, ook aan de kant van het perceel van de heer Zoetelief een dergelijke voorziening te treffen. Van het laatste is spreker echter niet volkomen zeker. De heer PIEREN zegt, dat de weg Soest-Soesterberg langs het vliegveld levensgevaarlijk gaat worden, vooral voor hen die er niet bekend zijn. Verlaat men het betongedeelte en rijdt men met een behoorlijke snelheid, d an verliest men gauw het stuur of slaat men als motorrijder over de kop. De kwestie is al eerder in de Raad aan de orde geweest. Toen bleek, dat de v/eg het eigendom is van B.A.B.O.V., een onderdeel van de l.S.K. Er dient een schrijven van het College aan B.A.B.O.V. uit te gaan om de weg ten spoedigste op te knappen. Er zijn al diverse ongelukken gebeurd. Een paar jaar geleden is door de bevolking van Soester- berg een schrijven gericht hetzij aan het College, hetzij aan de Raad, waarin werd verzocht, bij het toekennen van straat namen rekening te houden met de door deze bewoners kenbaar ge maakte namen. In de laatste raadsvergaderingen zijn enige namen toegekend aan straten in Soesterberg, doch daarbij is - waar schijnlijk om diverse redenen - verzuimd, aandacht te schenken aan het verzoek van de bewoners van Soesterberg. Wil het Col lege bij het toekennen van namen in de toekomst het desbetref fend schrijven raadplegen en er rekening mee houden? - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 314