29 September 1955 132. De VOORZITTER zegt, dat de weg langs het vliegveld rijksweg is, doch in onderhoud is bij B.A.B.O.V. Het College heeft deze reeds attent gemaakt op de slechte toe stand ter plaatse en verzocht, er verbetering in te bren gen. Tot nu toe is aan dit verzoek niet voldaan. Het zal verstandig zijn, nog eens een dergelijk schrijven te ver zenden. Mochten er bezwaren tegen de voorgestelde verbe tering bestaan, dan zal het in elk geval nodig zijn, er een waarschuwingsbord aan te brengen dat het stuk weg zo slecht is. De brief van de bewoners van Soesterberg bevatte allemaal namen van vliegeniers. Het College meent, dat aan het noemen van straten in Soesterberg naar vliegeniers beperking moet worden opgelegd. Daarom zijn aan de straten in het blok Prof. Lorentzlaan tot de Kerklaan de namen van uitvinders en natuurkundigen gegeven, terwijl de namen in het blok Gen. Winkelmanstraat-Fokkerstraat voortborduren op het stramien in Soesterberg. Deze scheiding was nodig, omdat het anders erg rommelig zou worden. De heer CLEMENS spreekt er namens de Soesterberger raadsleden zijn erkentelijkheid voor uit, dat zij voor de raadsvergadering zijn gehaald en straks ook naar huis zul len worden gebracht. Hij stelt dit gebaar van B&W zeer op prijs. Tenslotte wil hij de heer Yan den Arend nog hartelijk danken voor de welwillende wijze, waarop deze de Soesterberger raadsleden na de raadsvergaderingen steeds naar Soesterberg heeft gebracht. De VOORZITTER vindt het prettig te horen, dat deze kleine service aan de raadsleden uit Soesterberg op prijs wordt gesteld. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter, te 22.10 uur, de vergadering. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 2,8 October 1955. De Secretaris, De Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 316