Nr.8. -- 28 oktober 1955 153' NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op vrijdag, 28 oktober 1955? te 19*15 uur. VOORZITTER; de burgemeester, de heer Mr. S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS; de heer JJJ.M.Festen. Tegenwoordig de leden: C.van AndelJ.van den Arend, A.Brouwer, H. A.ButzelaarH. J .S .ClemensT .Dorresteijn, P.Grift, K.de Haan, A.P.HilhorstR.Hilhorst, H.C.Klarenbeek, mevrouw S.G.Landweer-de Visser, Lr. D.J.P.Oranjemevrouw S.M.Polet-MuslerP.C.Pieren, J.A.SchaafsmaM.M.van Wely en W.G.van Zadelhoff. Afwezig met kennisgeving het lid J.L.L.Zoetelief Le VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule Vervolgens deelt spreker mede, dat de heer Zoetelief met kennisgeving afwezig is. 167- Vaststelling van de notulen van de vergadering van 29 september 1955* Op voorstel van de heer PIEREN wordt op blz. 120 in regel 15 het woord "wijk" vervangen door "wijkraad". Vervolgens worden de notulen, overigens ongewijzigd, zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 168. Ingekomen stukken. a. Verzoek van A.G.de Bruin te Soest om ontheffing van het bepaalde in de verordening ex art.4» 1e lid, 2e der Hinderwet voor uitbreiding van zijn fabriek voor het vervaardigen van aardewerkproduktenmet voorstel dit verzoek, hetwelk reeds in behandeling is genomen, in handen te stellen van B&W om preadvies. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel van B&W. bVerzoek van H.G.van Wilgenburg te Soest om ontheffing van het be paalde in de verordening ex art.4, 1e lid, 2e der Hinderwet voor het oprichten van een bedrijf in machinale metaalbewerking, met voorstel dit verzoek, hetwelk reeds in behandeling is genomen, in handen te stellen van B&Vf om preadvies. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel van B&W cVerzoek van het R.K.Schoolbestuur te Soest om medewerking tot de aanschaffing van 40 nieuwe banken of 80 sets ten behoeve van de R.K.Jongensschoolmet voorstel dit in handen te stellen van B&W om preadvies Besloten wordt overeenkomstig het voorstel van B&W. d. Rapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten betreffende controle administraties met voorstel om deze voor kennisgeving aan te nemen. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel van B&W. eVerzoek van de Bond van Nederlands Overheidspersoneel inzake ver hoging vacantietoelage en toekenning van een kerstgratificatie met voorstel van B&W om niet incidenteel de gevolgde lijn te doorbreken. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel van B&W. fOverzicht van de verrichtingen van de gemeentelijke werkplaats ingevolge de sociale werkvoorzieningsregeling voor handarbeiders over het 3e kwartaal 1955* Dit overzicht wordt aangenomen voor kennisgeving. g. Aanbieding overeenkomstig artikel 22 van de "Gemeenschappelijke Regeling met betrekking tot de Bescherming Bevolking in de kring Utrecht IV" van: a. de 6e wijziging der begroting 1954? b. de 3e wijziging der begroting 1955; c de 4e wijziging der begroting 1955; d. de 5e wijziging der begroting 1955 en e. de 1e wijziging der begroting 1 956. - Deze - V-,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 318