- 16 - Ned.Gem.en aan geldle ningen door genoemde Coöp. Yer.te verstrekken aan haar leden. 9 febr155 50 BEVORDERING VAN HET EIGEN-WONINGBEZIT -1.778.558 Garanderen van rente en af lossing van aan 10 deelnemers van de Bouwkas Ned. Gemeen ten te verstrekken geldle ningen 29 sept55 126 HUURWET -1.778.54 Instellen van een Huurcom- missie, als bedoeld in art. 8, 5e lid der Huurwet. 29 sept55 114 VERDELING VAN WOONRUIMTE. -1.778.545 Benoeming van leden der commissie, als bedoeld in art. 8 der Woonruimtewet28 okt'55 150 BRAND. -1.784 Raadslid A.P.Hilhorst heeft waardering voor de wijze, waarop het toezicht op hooibergen e.d. wordt uit geoefend. 22 dec. '55 229 V/ATERSTAAT. -1 .79 Opzegging per 1-1-1956 van de met de prov.Utrecht ge sloten overeenkomst inzake bijdrage van de gem.Soest in de kosten van onderhoud en toezicht van de Eem..... 19 apr. '55 61 WEGEN. -1.811 .111 Op desbetr.verzoek deelt voorz.mede, dat nieuwe ge deelte van Weerden Poelman- weg door Min.van Oorlog op rijksgrond is aangelegd en dat i.v.m.slechte toe stand die weg aanschrij ving tot verbetering aa,n Babov zal worden gezonden Verbetering Stadhouders laan. Op desbetr.vraag deelt voorz.mede dat aandacht zal worden geschonken aan de toestand Smitsweg en het Oude Grachtje Beschikbaarstellen crediet voor verbreding rijweg Beu- kenlaan-Nieuweweg 9 febr.55 9 febr,'55 25 mrt55 19 apr. '55 58 57/59 54 61

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 32